ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-          Βοηθός Διευθυντής Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (43 θέσεις)

 • δύο (2) θέσεις για τα Θρησκευτικά
 • δεκαπέντε (15) θέσεις για τα Φιλολογικά
 • πέντε (5) θέσεις για τα Μαθηματικά
 • τρεις (3) θέσεις για τη Φυσική
 • μία (1) θέση για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία
 • μία (1) θέση για τη Χημεία
 • τρεις (3) θέσεις για τα Αγγλικά
 • μία (1) θέση για τα Γαλλικά
 • μία (1) θέση για τα Εμπορικά/Οικονομικά
 • τριών (3) θέσεων για τη Φυσική Αγωγή
 • μία (1) θέση για τη Μουσική
 • μία (1) θέση για την Τέχνη
 • μία (1) θέση για την Οικιακή Οικονομία
 • δύο (2) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.
 • δύο (2) θέσεις για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία
 • μία (1) θέση για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

-          Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (87 θέσεις)

 • τέσσερις (4) θέσεις για τα Θρησκευτικά
 • είκοσι τέσσερις (24) θέσεις για τα Φιλολογικά
 • δώδεκα (12) θέσεις για τα Μαθηματικά
 • τέσσερις (4) θέσεις για τη Φυσική
 • δύο (2) θέσεις για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία
 • τρεις (3) θέσεις για τη Χημεία
 • μία (1) θέση για τη Γεωγραφία
 • έντεκα (11) θέσεις για τα Αγγλικά
 • τρεις (3) θέσεις για τα Γαλλικά
 • δύο (2) θέσεις για τα Εμπορικά/Οικονομικά
 • έξι (6) θέσεις για τη Φυσική Αγωγή
 • δύο (2) θέσεις για τη Μουσική
 • μία (1) θέση για την Τέχνη
 • τρεις (3) θέσεις για την Οικιακή Οικονομία
 • τέσσερις (4) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.
 • τρεις (3) θέσεις για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία
 • δύο (2) θέσεις για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-          Επιθεωρητής Α' (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) (3 θέσεις)

■μία (1) θέση για τη Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων

■μία (1) θέση για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

■μία (1) θέση για τα Δομικά

-          Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2  θέσεις)

-          Βοηθός Διευθυντής Α' Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2 θέσεις)

■       μία (1) θέση για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

■       μία (1) θέση για τα Ξενοδοχειακά

-          Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (6 θέσεις)

■       τρεις (3) θέσεις για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

■             μία (1)      θέση για την Γεωπονία

■             μία (1)      θέση για τα Δομικά

■             μία (1)      θέση για την Ξυλουργική-Επιπλοποιΐα/Σχεδίαση Επίπλων

-          Ανώτερος Εκπαιδευτής, Κλίμακα Α10 (17 θέσεις)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

-          Καθηγητής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (3 θέσεις)

■             μία (1)      θέση γα τα Φιλολογικά

■             μία (1)      θέση για την Επιστήμη

■             μία (1)      θέση για τα Παιδαγωγικά

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 8 μέχρι 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1 μ.μ.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1792