ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β.Διευθυντών Μέσης Γενικής για ΣΕΑ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή (2 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Παρασκευή, 21 Φεβρουάριου 2020

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ώρα 9.45 π.μ.

Αρ. Φακ. 11330

Βασιλείου Σπύρος

215,62

11036

Κουμή Αναστασία

215,45

11063

Μαρούλης Λάμπρος

215,37

11339

Βασιλείου Ιωάννης

214,02

11360

Βέργας Χαράλαμπος

214,02

11332

Πουή Ελένη

211,77
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter559