ΕΕΥ: Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Μέσης Τεχνικής)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-          Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (1 θέση)

-          Βοηθός Διευθυντής Α' Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (6 θέσεις)

■      μία (1) θέση για τη Μηχανολογία (Γενική)/(Μηχανική Παραγωγής)/ (Θερμοδυναμική-Ενέργεια)/(Μεταλλοτεχνία)

■             μία (1)     θέση για τη Μηχανική Αυτοκινήτων

■             μία (1)     θέση για την Ηλεκτρολογία (όλες οι ειδικότητες)/Μηχανική

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

■             μία (1)     θέση για τα Ξενοδοχειακά (όλες οι ειδικότητες)

■             μία (1)     θέση για τα Δομικά (όλες οι ειδικότητες)

■             μία (1)     θέση για την Ξυλουργική-Επιπλοποιΐα/Σχεδίαση Επίπλων

-          Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (8 θέσεις)

■      μία (1) θέση για τη Μηχανολογία (Γενική)/(Μηχανική Παραγωγής)/ (Θερμοδυναμική-Ενέργεια)/ (Μεταλλοτεχνία)

■      δύο (2) θέσεις για την Ηλεκτρολογία (όλες οι ειδικότητες)/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

■       μία (1) θέση για τα Ξενοδοχειακά (όλες οι ειδικότητες)

■       δύο (2) θέσεις για τα Δομικά (όλες οι ειδικότητες)

■             μία (1)  θέση για την Ξυλουργική-Επιπλοποιΐα/Σχεδίαση  Επίπλων

■             μία (1)  θέση για τις Γραφικές Τέχνες

-          Ανώτερος Εκπαιδευτής, Κλίμακα Α10 (15 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 11 μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1 μ.μ.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1093