ΕΕΥ: Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία - Μεσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-            Βοηθός Διευθυντής Α' Σχολείων Μέσης Γ ενικής Εκπαίδευσης (56 θέσεις)

 • δύο (2) θέσεις για τα Θρησκευτικά
 • δεκαέξι (16) θέσεις για τα Φιλολογικά
 • επτά (7) θέσεις για τα Μαθηματικά
 • τέσσερις (4) θέσεις για τη Φυσική
 • τρεις (3) θέσεις για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία
 • δύο (2) θέση για τη Χημεία
 • τρεις (3) θέσεις για τα Αγγλικά
 • μία (1) θέση για τα Γαλλικά
 • μία (1) θέση για τα Εμπορικά/Οικονομικά
 • τρεις (3) θέσεις για τη Φυσική Αγωγή
 • τρεις (3) θέσεις για τη Μουσική
 • μία (1) θέση για την Τέχνη
 • μία (1) θέση για την Οικιακή Οικονομία
 • τέσσερις (4) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.
 • τρεις (3) θέσεις για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία
 • δύο (2) θέσεις για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

-            Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (136 θέσεις)

 • πέντε (5) θέσεις για τα Θρησκευτικά
 • τριαντα οκτώ (38) θέσεις για τα Φιλολογικά
 • δεκαέξι (16) θέσεις για τα Μαθηματικά
 • εννιά (9) θέσεις για τη Φυσική
 • τέσσερις (4) θέσεις για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία
 • τέσσερις (4) θέσεις για τη Χημεία
 • μία (1) θέση για τη Γεωγραφία
 • δεκατρείς (13) θέσεις για τα Αγγλικά
 • τέσσερις (4) θέσεις για τα Γαλλικά
 • τρεις (3) θέσεις για τα Εμπορικά/Οικονομικά
 • εννιά (9) θέσεις για τη Φυσική Αγωγή
 • τέσσερις (4) θέσεις για τη Μουσική
 • τρεις (3) θέσεις για την Τέχνη
 • πέντε (5) θέσεις για την Οικιακή Οικονομία
 • εννιά (9) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.
 • έξι (6) θέσεις για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία
 • τρεις (3) θέσεις για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 11 μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1 μ.μ.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

2644