ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές σε Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για Τέχνη, Γαλλικά και Μουσική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη (1 θέση), Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά (1 θέση) και Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική (3 θέσεις). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως για την προσέλευσή τους στο Γραφείο της Επιτροπής, αποστέλλουν το ενδεδειγμένο μήνυμα στο 8998 (επιλογή 4), που αφορά τις επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες και έχουν μαζί τους την παρούσα ανακοίνωση ως αποδεικτικό στοιχείο για την κλήση τους στην Επιτροπή.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 8660

Δημητρίου Αριστοτέλης

209.21

8982

Σταυρινίδου-Χαράνε Μυριάνθη

207.13

8346

Χαραλάμπους-Μασιας Αλεξάνδρα

206.33

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 8822

Κωνσταντίνου Ελένη

206.13

10949

Χαρμανή Μέλπω

205.25

11386

Κωνσταντίνου Μαρία

205.08

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10505

Σολομωνίδου Ευγενία

209.33

8482

Σιόκουρου-Χριστοφόρου Μαίρη

206.13

10305

Χαραλάμπους Χρύσανθος

205.33

Ώρα 12.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9969

Ξενοφώντος Λουκάς

205.00

8805

Δημητρίου Χριστιάνα

203.33

 




Comments (0)





Add a new comment:






Newsletter













339