ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Α’ Μέσης Τεχνικής για Μηχανική Αυτοκινήτων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανική Αυτοκινήτων (1 θέση). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως για την προσέλευσή τους στο Γραφείο της Επιτροπής, αποστέλλουν το ενδεδειγμένο μήνυμα στο 8998 (επιλογή 4), που αφορά τις επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες και έχουν μαζί τους την παρούσα ανακοίνωση ως αποδεικτικό στοιχείο για την κλήση τους στην Επιτροπή.

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ (ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΜΗΧΑΝΙΚΗΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ώρα 12:00 μ.

Αρ. Φακ. 11013

Θεράποντος Νίκος

207,82

11698

Παπαευριπίδης Νίκος

204,33

12427

Χαραλάμπους Μαρίνος

204,00

 

 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

187