ΕΕΥ: Συνέντευξη για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής για Φυσική Αγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με τον υποψήφιο για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή (1 θέση). Στον κατάλογο έχει περιληφθεί ο ακόλουθος, ο οποίος και καλείται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ώρα 10:00 π.μ.

Π.6266 Βάσιλας Ευστάθιος

Γ ια σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλείται ο υποψήφιος εάν δεν θα προσέλθει στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.qov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1068