ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 -        Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Μέση Γενική Εκπαίδευση (1 θέση)

-        Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (25 θέσεις)

-        Βοηθός Διευθυντής Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (52 θέσεις)

 • τρεις (3) θέσεις για τα Θρησκευτικά
 • είκοσι (20) θέσεις για τα Φιλολογικά
 • επτά (7) θέσεις για τα Μαθηματικά
 • τρεις (3) θέσεις για τη Φυσική
 • μία (1) θέση για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία
 • μία (1) θέση για τη Χημεία
 • δύο (2) θέσεις για τα Αγγλικά
 • δύο (2) θέσεις για τα Γαλλικά
 • μία (1) θέση για τα Εμπορικά/Οικονομικά
 • τρεις (3) θέσεις για τη Φυσική Αγωγή
 • μία (1) θέση για τη Μουσική
 • δύο (2) θέσεις για την Τέχνη
 • τέσσερις (4) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.
 • μία (1) θέση για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία και
 • μία (1) θέση για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

-        Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (116 θέσεις)

 • πέντε (5) θέσεις για τα Θρησκευτικά
 • τριάντα πέντε (35) θέσεις για τα Φιλολογικά
 • δεκαοκτώ (18) θέσεις για τα Μαθηματικά
 • έξι (6) θέσεις για τη Φυσική
 • τρεις (3) θέσεις για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία
 • πέντε (5) θέσεις για τη Χημεία
 • μία (1) θέση για τη Γεωγραφία
 • επτά (7) θέσεις για τα Αγγλικά
 • έξι (6) θέσεις για τα Γαλλικά
 • τρεις (3) θέσεις για τα Εμπορικά/Οικονομικά
 • δέκα (10) θέσεις για τη Φυσική Αγωγή
 • δύο (2) θέσεις για τη Μουσική
 • τέσσερις (4) θέσεις για την Τέχνη
 • τρεις (3) θέσεις για την Οικιακή Οικονομία
 • πέντε (5) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.
 • δύο (2) θέσεις για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία και
 • μία (1) θέση για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για  Προαγωγή,  στην   ιστοσελίδα   της   Επιτροπής,   στη   διεύθυνση   www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 2 Δεκεμβρίου μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. .

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη  του  άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω επιφύλαξη αφορά τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων διδακτικού προσωπικού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1536