ΕΕΥ: Συνέντευξη για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της Έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με τον μοναδικό υποψήφιο για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (1 θέση). Στον κατάλογο έχει περιληφθεί ο  ακόλουθος υποψήφιος, ο οποίος και καλείται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλείται ο πιο κάτω υποψήφιος όπως σε περίπτωση που δεν θα προσέλθει στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10696

Βασιλείου Βάσος

201.25
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


907