ΕΕΥ: Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου


Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερ. 14.5.2019, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τα ονόματα των εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που επιλέγηκαν να υπηρετήσουν στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου.

2. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 28Ε των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α) Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων· ή

(β) εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων.

Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Μεταθέσεις με ισχύ από 1.9.2019

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Από

Εις

Μ.18564

Αγγελική Χατζηγιάννη

Μαθηματικών

Λευκωσία(24)

Ριζοκάρπασο (24)

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού αορίστου διαρκείας με ισχύ από 1.9.2019

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

Μ.19552

Μαρία Μηνά

Φιλολογικών

Ριζοκάρπασο (24)

Μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας με ισχύ από 1.9.2019

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

Μ.20111

Ελένη Παύλου

Φιλολογικών

Ριζοκάρπασο (24)

Μ.19976

Μιχάλης Χατζηφιλίππου

Εμπορικών/Οικονομικών

Ριζοκάρπασο (17)

Μ.19790

Μαρία Κυριακίδου

Φυσικής Αγωγής

Ριζοκάρπασο (14)

Διορισμοί με σύμβαση με ισχύ από 1.9.2019

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

Μ.20281

Μαρία Ιωαννικίου

Αγγλικών

Ριζοκάρπασο (24)

Μ.20282

Γεώργιος Χατζηγιάννη

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Ριζοκάρπασο (24)

Διορισμοί αντικαταστατών με ισχύ από 1.9.2019

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

Μ.14590

Φλωρεντία Μαυρουδή

Χημείας

Ριζοκάρπασο (6)

Μ.12125

Πηνελόπη Αυξεντίου

Αγγλικών

Ριζοκάρπασο (12)

Μ.20631

Ανδρέας Χάρπα

Τουρκικών

Ριζοκάρπασο (12)

Μ.20372

Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Μουσικής

Ριζοκάρπασο (9)

Μ.20283

Γιώργος Συναϊνού

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Ριζοκάρπασο (8)

Μ.20151

Δημήτρης Δημητρίου

Βιολογίας

Ριζοκάρπασο (12)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter29