ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής/Επιστήμης Η/Υ στη Μέση Γενική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους Καθηγητές που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Πληροφορικής/ Επιστήμης Η/Υ, μέχρι τον αριθμό 200, και ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ04, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, το αργότερο μέχρι την 1.00μ.μ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση, καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά από την πιο πάνω προθεσμία, δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος, με βάση την προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 12.6.2019, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ04 θα εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e­mail), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επικαιροποιηθούν, στο πιο πάνω έντυπο, από τον κάθε υποψήφιο.

Τονίζεται ότι, κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για διορισμό, θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο της Επιτροπής, μέχρι την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Η Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σε εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν θα προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΣΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019.

*Σημ.: Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων. Τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό αναφέρονται στο άρθρο 28 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

114