ΕΕΥ: Άμεση ανάγκη για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη για κατ' οίκον εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ημερομηνίας 10.1.2020, επιθυμεί λα πληροφορήσει όλους τόπο υποψήφιους Δασκάλους που περιλαμβάνονται στον οικείο πίνακα διοριστέων και ενδιαφέρονται να εργαστούν άμεσα σε θέση αντικαταστάτη, για κατ' οίκον εκπαίδευση μαθητή του Δημοτικού Σχολείου Ευρύχου, μέχρι και τις 10/4/2020 (10 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα) ή για κατ' οίκον εκπαίδευση μαθητή του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού (ΚΑ) μέχρι και τις 10/4/2020 (10 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα) να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00π.μ. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ανάγκες ενδέχεται να διαρκέσουν μέχρι και το τέλος των σχολικών εργασιών του σχολικού έτους 2019-2020.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στη διεύθυνση [email protected] και σε αυτή θα πρέπει να καθορίζεται για ποια από τις δύο πιο πάνω ανάγκες εκδηλώνεται το ενδιαφέρον.

Οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα, μέχρι την πιο πάνω προθεσμία να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο[*] αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Νοείται ότι μόνο όσοι αιτητές υπέβαλαν αίτηση για διορισμό μόνιμο ή με σύμβαση ή με αντικατάσταση για το σχολικό έτος 2019-2020, και έχουν ήδη προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να το υποβάλουν εκ νέου.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:

α) Είναι απαραίτητο να δηλώνονται αριθμοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού) για σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας. Τονίζεται ότι η Επιτροπή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική επικοινωνία. β) Η ευθύνη για ηλεκτρονική δήλωση τερματισμού υπηρεσίας αντικαταστατών βαρύνει τους ίδιους τους αντικαταστάτες. Πιο συγκεκριμένα, είναι υποχρέωση του ιδίου του αντικαταστάτη να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο «δήλωση τερματισμού αντικατάστασης», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy, από την προηγούμενη της ημερομηνίας του τερματισμού της αντικατάστασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ή και καθόλου ηλεκτρονικής δήλωσης τερματισμού αντικατάστασης η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη επαναδιορισμό του. γ) Οι αντικαταστάτες είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της αντικατάστασης που αναλαμβάνουν. Σε περίπτωση που διακόπτουν τις υπηρεσίες τους πριν από την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, δεν θα επαναδιορίζονται σε άλλη θέση, πριν από την κανονική λήξη της αντικατάστασης την οποία είχαν αναλάβει και εγκατέλειψαν. Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση παράτασης της ανάγκης ο αντικαταστάτης είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στα καθήκοντα του. δ) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω και αν έχουν εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια απουσίας, με ή χωρίς απολαβές. Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την εργασία τους, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία τους ως αντικαταστάτες.[*] Σημ.: Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως  να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου    της

Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

2092