ΕΕΥ: Αιτήσεις υποψήφιων Εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο πίνακα διοριστέων Ιουνίου του 2019, στην ειδικότητα των Εμπορικών/Οικονομικών (μέχρι τον αριθμό 3000 στον πίνακα διοριστέων), που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κτλ.) και δεν έχουν ήδη υποβάλει αίτηση με βάση τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με ημερομηνίες 31.7.2019 και 15.10.2019, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 και ώρα 13.30.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».

Οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα, μέχρι την πιο πάνω προθεσμία να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Νοείται ότι μόνο όσοι αιτητές υπέβαλαν αίτηση για διορισμό μόνιμο ή με σύμβαση ή με αντικατάσταση για το σχολικό έτος 2019-2020, και έχουν ήδη προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να το υποβάλουν εκ νέου.

* Σημ.:  Η πιστοποίηση   πρέπει απαραιτήτως να   γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της

Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:

α) Για σκοπούς ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων οι αντικαταστάτες είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της αντικατάστασης που αναλαμβάνουν και την επιστροφή του μόνιμου εκπαιδευτικού ο οποίος απουσιάζει προσωρινά από τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που διακόπτουν τις υπηρεσίες τους πριν από την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, δεν θα επαναδιορίζονται σε άλλη θέση, πριν από την κανονική λήξη της αντικατάστασης την οποία είχαν αναλάβει και εγκατέλειψαν. Νοείται περαιτέρω ότι εφόσον παρατείνεται η απουσία του μόνιμου εκπαιδευτικού ο αντικαταστάτης είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στα καθήκοντα του. β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την υποβολή της αίτησής τους: 22602634, 22602652, 22602612, 22602624, 22602613. γ) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω και αν έχουν εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια απουσίας, με ή χωρίς απολαβές. Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την εργασία τους, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία τους ως αντικαταστάτες.

Επίσης πληροφορείστε, ότι από την Παρασκευή 6.3.2020 οι διορισμοί αντικαταστατών διενεργούνται μέσω της η-Υπηρεσίας «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Ανάγκες Αντικαταστάσεων» της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» https://eservices.cvprus.gov.cv.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουν προφίλ χρήστη για τις υπηρεσίες της «Αριάδνης». Το προφίλ θα πρέπει να είναι ταυτοποιημένο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν διορισμό σε θέση αντικαταστάτη. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ χρήστη και εγγραφής στις υπηρεσίες της «Αριάδνης» μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://cge.cvprus.gov.cv/cvloginregistration/register.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να ενημερώνονται καθημερινά μέσω της «Αριάδνης» για τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων και να καθορίζουν με σειρά προτεραιότητας μόνο όσες τους ενδιαφέρουν. Η κατανομή των θέσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος της ΕΕΥ, στο οποίο κριτήριο θα είναι η θέση που κατέχει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός στον Πίνακα Διοριστέων της ειδικότητας του, όπως αυτός αναρτήθηκε τον Ιούνιο του 2019. Τονίζεται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας με την οποία την έχει καθορίσει.Comments (0)

Add a new comment:Newsletter3175