Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου-23-9-2020


Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερ. 2.6.2020, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τα ονόματα των εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που επιλέγηκαν να υπηρετήσουν στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου.

2. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 28Ε των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α) Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων· ή

(β) εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων.

Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Διορισμός με σύμβαση με ισχύ από 24.9.2020

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

Μ.22108

Χριστιάνα Θωμά

Φιλολογικών

Ριζοκάρπασο (22)

Διορισμοί αντικαταστατών με ισχύ από 24.9.2020

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

64044

Μιχαλάκης Παγώνης

Μουσική

Ριζοκάρπασο (9)

Μ.19027

Αλέξανδρος Κυριακίδης

Τέχνη

Ριζοκάρπασο (8)

93036

Λάουρα Ζένιου

Οικιακή Οικονομία

Ριζοκάρπασο (6)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter293