ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τις Γ ραφικές Τέχνες (1 θέση), Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία (Γενική)/ (Μηχανική Παραγωγής) / (Θερμοδυναμική - Ενέργεια) / (Μεταλλοτεχνία) (1 θέση), Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για την Ξυλουργική - Επιπλοποιία / Σχεδίαση Επίπλων (1 θέση) και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τα Δομικά (2 θέσεις). Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τονίζεται ότι για την ασφαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως για την προσέλευσή τους στο Γραφείο της Επιτροπής, αποστέλλουν το ενδεδειγμένο μήνυμα στο 8998 (επιλογή 4), που αφορά τις επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες και έχουν μαζί τους την παρούσα ανακοίνωση ως αποδεικτικό στοιχείο για την κλήση τους στην Επιτροπή.

Δευτέρα, 8 Μαρτίου2021

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Ώρα 10:00 π.μ.

Αρ. Φακ. 12434

  Παναγιώτου Χρυσόστομος

207.30

14970

  Φοινιώτης Γιώργος

204.83

17006

  Πολυδώρου Βάσος

202.42

 ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ) / (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) / (ΘΕΡΜΟΔ ΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ) / (ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ)

Ώρα 10:30 π.μ.

Αρ. Φακ. 15703

  Μιχαήλ Ανδρέας

205.17

16211

  Χαραλάμπους Χριστόδουλος

201.67

17373

  Ιωάννου Ανδρέας

199.42

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ /ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ώρα 11:30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11295 Βασιλειάδης Γεώργιος

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ

Ώρα 11:40 π.μ.

Αρ. Φακ. 14438

  Παναγή Μαρία

195,75

16657

  Ιερείδου Άννα

195,58

16965

  Δημοσθένους Ανδρέας

192,25

10360

  Γ ιαννάκη - Βασιλείου Μαρία

190,92

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


325