ΕΕΥ: Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου


Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 2.6.2020, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει το όνομα του πιο κάτω εκπαιδευτικού λειτουργού Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που επιλέγηκε να υπηρετήσει στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Σημειώνεται ότι, όταν η ανάληψη υπηρεσίας διορισμού με σύμβαση ξεκινά μετά την 1η Απριλίου, η σύμβαση λήγει στις 15 Ιουλίου.

2. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 28Ε των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α) Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων· ή

(β) εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων.

Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Διορισμός με σύμβαση με ισχύ από 8.4.2021

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

22735

Στέλιος Λαγούδης

Θρησκευτικών

Ριζοκάρπασο (18/24)

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


493