ΕΕΥ: Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση το άρθρο 39Α των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021 και συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 15.4.2021, ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών.

Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eev.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


3231