ΕΕΥ: Τοποθετήσεις μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής -Ειδικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση το άρθρο 39Α των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021 και συνέχεια της ανακοίνωσης της ημερομηνίας 15.4.2021, ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικής Εκπαίδευσης), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eev.qov.cv, από τη διασύνδεση «Έντυπα». Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΗΣ 

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


360