ΕΕΥ: Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κτλ.), να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 1:00 μ.μ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eev.qov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».

Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ09 θα εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επικαιροποιηθούν, στο πιο πάνω έντυπο, από τον κάθε υποψήφιο.

Η Επιτροπή, σημειώνει ότι, όσον αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91 (Ι)/2014, άρθρο 22(6), για μη συμπερίληψη των υποψηφίων στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, μετά από συνεννόηση της Επιτροπής με την Αστυνομία και για σκοπούς διευκόλυνσης των υποψηφίων, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει η ίδια την ενημέρωση αυτή από την Αστυνομία, αφού στην αίτηση που θα συμπληρώνεται από τον κάθε υποψήφιο, θα δίνεται η σχετική συγκατάθεση του υποψηφίου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν είναι Κύπριος πολίτης και δεν έχει εργαστεί με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, θα πρέπει ο ίδιος να προσκομίσει το αντίστοιχο πρωτότυπο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εργοδότησή του.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:

α) Για σκοπούς ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων οι αντικαταστάτες είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της αντικατάστασης που αναλαμβάνουν και την επιστροφή του μόνιμου εκπαιδευτικού ο οποίος απουσιάζει προσωρινά από τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που διακόπτουν τις υπηρεσίες τους πριν από την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, δεν θα επαναδιορίζονται σε άλλη θέση, πριν από την κανονική λήξη της αντικατάστασης την οποία είχαν αναλάβει και εγκατέλειψαν. Νοείται περαιτέρω ότι εφόσον παρατείνεται η απουσία του μόνιμου εκπαιδευτικού ο αντικαταστάτης είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στα καθήκοντα του. β) Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected] Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρ. τηλεφώνου και σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.

γ) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω και αν έχουν εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια απουσίας, με ή χωρίς απολαβές. Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την εργασία τους, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία τους ως αντικαταστάτες.

Επίσης πληροφορείστε, ότι οι διορισμοί αντικαταστατών διενεργούνται μέσω της η-Υπηρεσίας «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Ανάγκες Αντικαταστάσεων» της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» https://eservices.cyprus.gov.cy. Απαραίτητη προϋπόθεση για διεκδίκηση διορισμού σε θέση αντικαταστάτη είναι η ύπαρξη προφίλ χρήστη για τις υπηρεσίες της «Αριάδνης».

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ήδη δημιουργήσει προφίλ χρήστη για τις υπηρεσίες της «Αριάδνης» θα πρέπει να το πράξουν. Το προφίλ θα πρέπει να είναι ταυτοποιημένο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή μέσω του e-banking. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν διορισμό σε θέση αντικαταστάτη. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ χρήστη και εγγραφής στις υπηρεσίες της «Αριάδνης» μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https^/cge.cypms.gov.cy/cyloginregistration/register.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να ενημερώνονται καθημερινά μέσω της «Αριάδνης» για τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων και να καθορίζουν με σειρά προτεραιότητας μόνο όσες τους ενδιαφέρουν. Η κατανομή των θέσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος της ΕEY. Κριτήριο για την κατανομή θα είναι η θέση που κατέχει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός στον Πίνακα Διοριστέων της ειδικότητας του, όπως αυτός αναρτήθηκε τον Ιούνιο του 2021. Τονίζεται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας με την οποία την έχει καθορίσει.

Αίτηση για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη μπορούν να υποβάλουν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:

Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες διοριστέων:

Δάσκαλοι

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Νηπιαγωγοί

ΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες διοριστέων:

Θρησκευτικών

Φιλολογικών

Μαθηματικών

Φυσικής

Βιολογίας

Χημείας

Γ εωγραφίας

Αγγλικών

Γαλλικών

Ιταλικών

Γερμανικών

Ισπανικών

Τουρκικών

Ρωσικών

Εμπορικών/Οικονομικών Φυσικής Αγωγής Μουσικής Τέχνης

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας χωρίς μαθήματα

Οικιακής Οικονομίας

Θεατρολογίας

Φωτογραφίας

ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες διοριστέων:

Μηχανολογίας (Γενική) Α8-Α10-Α11

Μηχανικής Αυτοκινήτων Α8-Α10-Α11

Ηλεκτρολογίας (Γενική) Α8-Α10-Α11

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α8-Α10-Α11

Δομικών (Πολιτική Μηχανική/Κατασκευές) Α8-Α10-Α11

Δομικών (Αρχιτεκτονική) Α8-Α10-Α11

Ξενοδοχειακών (Γενικά) Α5-Α7

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Α8-Α10-Α11

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Α5-Α7

Ξενοδοχειακών (Μαγειρική) Α8-Α10-Α11

Γραφικών Τεχνών Α8-Α10-Α11

Διακοσμητικής Α8-Α10-Α11

Ξυλουργικής/Επιπλοποιίας Α8-Α10-Α11

Σχεδίασης Επίπλων Α8-Α10-Α11

Σχεδίασης/Κατασκευής Ενδυμάτων Α8-Α10-Α11

Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας Α8-Α10-Α11

Γεωπονίας (Γενική) Α8-Α10-Α11

Κομμωτικής (Α5-Α7)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


5610