ΕΕΥ: Αιτήσεις για διορισμό στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Ηνωμένου Βασιλείου


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική) που ενδιαφέρονται για διορισμό στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Ηνωμένου Βασιλείου κατά το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν αίτηση ιδιοχείρως, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789.

Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου στις οποίες δυνατόν να προκύψουν ανάγκες είναι οι ακόλουθες:

-      Λονδίνο και ευρύτερη περιοχή

-      Birmingham και ευρύτερη περιοχή

-      Manchester/Liverpool

-      Bristol

-      Cardiff

-      Weston Super Mare

-      Plymouth/Exeter

-      Brighton/Hastings/Eastbourne

-      Leicester

-      Milton Keynes/Luton

-      Margate & Maidstone

Εντούτοις, σημειώνεται ότι, σε ορισμένες περιοχές δυνατόν να μην προκύψουν τελικά ανάγκες.

Οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα, μέχρι την πιο πάνω προθεσμία να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22602789), Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Νοείται ότι όσοι αιτητές εργοδοτήθηκαν με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το εν λόγω πιστοποιητικό.

Περαιτέρω, όσοι με βάση τη σειρά προτεραιότητάς τους στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων, προτίθενται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για διορισμό είτε με σύμβαση είτε ως αντικαταστάτες για τη σχολική χρονιά 2022-2023, δεν απαιτείται να προσκομίσουν το εν λόγω πιστοποιητικό.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι εκπαιδευτικοί είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων/ διορισίμων Δασκάλων. Διευκρινίζεται εντούτοις, δικαίωμα διορισμού στην ΚΕΑ θα έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι κάτοχοι της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Αντίγραφο του τεκμηρίου της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο της Επιτροπής εντός της πιο πάνω προθεσμίας.

Οι διορισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με ιδιόχειρη επιστολή, στην οποία να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (αρ. ταυτότητας, τηλεφώνων και διεύθυνση).

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 22602640.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


551