ΕΕΥ: Στελέχωση Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου 2022-2023


Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 23.6.2022, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τα ονόματα των εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης που επιλέγηκαν να υπηρετήσουν στα σχολεία Ριζοκαρπάσου, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2022.

2. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 28Ε των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α) Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τ ριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένωνή

(β) εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων που διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων.

Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών αορίστου διάρκειας με ισχύ από 1.9.2022

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

Δ.16541

Κατερίνα Κτίστη

Ριζοκάρπασο (29)

Δ.16542

Ελένη Συναϊνού

Ριζοκάρπασο (29)

Δ.16953

Γεωργία Μηνά

Ριζοκάρπασο (29)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Διορισμοί με σύμβαση με ισχύ από 1.9.2022

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

Δ.16638

Νίκη Ευαγόρου

Ριζοκάρπασο (25/29)
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


553