ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς στη Μέση Γενική Εκπαίδευση


Ειδικότητα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».  Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ.  Σημειώνεται ότι όσοι δεν υποβάλουν αίτηση δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.  Υποψήφιοι στους οποίους έχει ήδη προσφερθεί διορισμός με σύμβαση για τη σχολική χρονιά 2022-2023, και δεν αποδέχτηκαν, μπορούν, αν επιθυμούν, να υποβάλουν ξανά αίτηση ενδιαφέροντος. 

Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ21 θα εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επικαιροποιηθούν, στο πιο πάνω έντυπο, από τον κάθε υποψήφιο.

Τονίζεται ότι, κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για διορισμό, θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο της Επιτροπής, μέχρι τη  Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του.  Η Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σε εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν θα προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Υποψήφιοι οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος για διορισμό με σύμβαση, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 23.6.2022, καθώς και υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση ενδιαφέροντος για αντικατάσταση, για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το προαναφερόμενο Πιστοποιητικό.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων. Τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό αναφέρονται στο άρθρο 28 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

*Σημ. : Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην Ελλάδα η πιστοποίηση μπορεί να γίνει στα ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Σταθμό.

 

Αναθεωρημένος Πίνακας Διοριστέων Φεβρουαρίου 2022
(ημερ. 22/6/2022 

Αναθεωρημένος Πίνακας Διορισίμων Μαρτίου 2022
(ημερ. 22/6/2022)

Ειδικότητα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Όλοι

Όλοι

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1794