ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 24 Νοεμβρίου 2022.

Νοείται ότι η υποψήφια θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β)  Στην πιο κάτω υποψήφια θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική της διεύθυνση, για να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να αποδεχτεί ή όχι τον εν λόγω διορισμό και σε περίπτωση που δηλώσει ότι προτίθεται να αποδεχτεί το διορισμό, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία θα πρέπει να απαντήσει.

(γ) Ο διορισμός με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει την 31η Αυγούστου 2023.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Μ η χ α ν ο λ ο γ ί α ς ( Γ ε ν ι κ ή ) Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος 

 Ονοματεπώνυμο

 Εις

26074 

 Ελένη Δημοσθένους

 Λευκωσία(20)+Αμμόχωστο Α΄(4)

 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


484