ΕΕΥ: Προκηρύξεις για θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2022, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

-     Καθηγητής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τα Παιδαγωγικά (1 θέση)

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

-     Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (1 θέση)

-     Βοηθός Διευθυντής Α΄ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (4 θέσεις)

  • Μηχανολογία (Γενική) / (Μηχανική Παραγωγής) / (Θερμοδυναμική-Ενέργεια) / (Μεταλλοτεχνία) (2 θέσεις)
  • Γεωπονία (1 θέση) και
  • Διακοσμητική (1 θέση)

-     Βοηθός  Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (9 θέσεις)

  • Μηχανολογία (Γενική) / (Μηχανική Παραγωγής) / (Θερμοδυναμική-Ενέργεια) / (Μεταλλοτεχνία) (2 θέσεις)
  • Ηλεκτρολογία / Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (4 θέσεις)
  • Ξενοδοχειακά (1 θέση)
  • Διακοσμητική (1 θέση) και
  • Ξυλουργική-Επιπλοποιΐα / Σχεδίαση Επίπλων (1 θέση)

-     Ανώτερος Εκπαιδευτής, Κλίμακα Α10 (15 θέσεις)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-     Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης(1 θέση)

-     Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση (1 θέση)

-     Επιθεωρητής   Ειδικών   Μαθημάτων   Δημοτικής    Εκπαίδευσης    για    την    Ειδική Εκπαίδευση (1 θέση)

-     Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (13 θέσεις)

-     Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (17 θέσεις)

-     Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση (6 θέσεις)

-     Βοηθός Διευθυντής Σχολείων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  (Προδημοτική  Εκπαίδευση)  (9 θέσεις)

-     Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση) και

-     Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (5 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για  Προαγωγή,  στην   ιστοσελίδα   της   Επιτροπής,   στη   διεύθυνση   www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 25 Νοεμβρίου μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. .

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη  του  άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω επιφύλαξη αφορά τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων διδακτικού προσωπικού.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1194