ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική - Ειδική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση), λαμβάνοντας υπόψη και τη μη αποδοχή, με ισχύ από 12 Ιανουαρίου 2023.

Νοείται ότι η υποψήφια θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

 (α) Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στην πιο κάτω υποψήφια θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική της διεύθυνση για να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να αποδεκτεί ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στην περίπτωση δήλωσης πρόθεσης αποδοχής, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσει.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Ιουλίου 2023.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Ε ι δ ι κ ώ ν Μ α θ η σ ι α κ ώ ν , Ν ο η τ ι κ ώ ν , Λ ε ι τ ο υ ρ γ . κ α ι Π ρ ο σ α ρ μ . Δ υ σ κ ο λ ι ώ ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

21667

Έλλη Αγιώτη

Περιστερώνα (22) + Ορούντα (7)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


688