ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί στη Μέση Γενική από 15η Σεπτεμβρίου 2023


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει αποφασίσει την προσφορά των πιο κάτω μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, με ισχύ από 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Καθηγητή (Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεσή τους από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Μέσης Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 7 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή.

 1.    ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Β ι ο λ ο γ ί α ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

18335

Παρασκευή Μανωλάκη

Λεμεσό(24)

Γ α λ λ ι κ ώ ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

18586

Μοδεστούλα Χριστοδούλου

Λεμεσό(24)

Φ υ σ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

19749

Χρίστος Κλεάνθους

Πάφο(24)

2.    ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ώ ν

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24710

Θέκλα Ιωάννου

Πάφο(24)
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1786