ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση από 20 Σεπτεμβρίου 2023


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους εν λόγω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν εντός της ημέρας κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2024.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

Επιπλέον, όλοι οι πιο κάτω υποψήφιοι, οι οποίοι θα αποδεχτούν την προσφορά διορισμού, θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, εντός 7 ημερών από τη σημερινή ημερομηνία, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν θα έχει υποβάλει το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, δεν θα του αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού. Η υποβολή του Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy.

 1.    ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Μ η χ α ν ο λ ο γ ί α ς ( Γ ε ν ι κ ή ) Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

26451

Ρένος Μιλτιάδου

Λάρνακα(15)+Λευκωσία(9)

26074

Ελένη Δημοσθένους

Λάρνακα(20)+Αμμόχωστο Α'(4)

26072

Χαρίλαος Κωμοδίκης

Αμμόχωστο Β'(24)

Η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ί α ς ( Γ ε ν ι κ ή ) Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24961

Γιαννάκης Καμπούρης

Αμμόχωστο Α'(24)

Δ ο μ ι κ ώ ν ( Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ) Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

26452

Βαλεντίνος Στεφάνου

Πάφο(12)+Λάρνακα(7)+Λεμεσό(5)

Ξ ε ν ο δ ο χ ε ι α κ ώ ν ( Μ α γ ε ι ρ ι κ ή ) Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24882

Γεώργιος Γεωργίου

Λάρνακα(22) ΜΙΕΕΚ

Ξ ε ν ο δ ο χ ε ι α κ ώ ν ( Τ ρ α π ε ζ ο κ ο μ ί α ) , Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

19698

Αθηνά Μικελλίδου

Πάφο(13)+Π.Χρυσοχούς(11)

Δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ή ς Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

26453

Αικατερίνη Θεοδότου

Λεμεσός(11)+Πάφο(7)+Αμμόχωστο Α΄(6)

Δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ή ς ( ε ι δ ι κ ό ς κ α τ ά λ ο γ ο ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν μ ε α ν α π η ρ ί ε ς ) Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ταυτότητα

Εις

20643

628382

Λεμεσό(24)

Ξ υ λ ο υ ρ γ ι κ ή ς - Ε π ι π λ ο π ο ι ί α ς Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24936

Ανδρέας Αποστόλου

Λευκωσία(12)+Αμμόχωστο Β'(12)

22438

Χριστόδουλος Μιχαήλ

Λευκωσία(24)

Σ χ ε δ ί α σ η ς Ε π ί π λ ω ν Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

22438

Χριστόδουλος Μιχαήλ

Λευκωσία(24)

20737

Λογγίνος Δημητρίου

Λεμεσό(24)

 2.    ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Γ ρ α φ ι κ ώ ν Τ ε χ ν ώ ν Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24971

Άντρη Σιεηττάνη

Λάρνακα(14)+Λεμεσό(10)

*σημ. : Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην Ελλάδα η πιστοποίηση μπορεί να γίνει στα ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Σταθμό.

 

 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


801