ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής από 20 Σεπτεμβρίου 2023


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών   Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, λόγω μη αποδοχών, με ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 7 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή.

 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ί α ς ( Γ ε ν ι κ ή ) Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

24806

Χαράλαμπος Πικρίδης

Αμμόχωστο Α'(24)

Δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ή ς Κ λ . Α 8 - Α 1 0 - Α 1 1

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Εις

20727

Σταυριάνα Αντωνίου

Λεμεσό(24)
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


721