Στη Βουλή το ν/σ για το κρατικό μισθολόγιο και οι Κανονισμοί για Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων


Τρία νομοσχέδια βρίσκονται στη Βουλή για το κρατικό μισθολόγιο και την εισδοχή και αξιολόγηση στη Δημόσια Υπηρεσία και οι Κανονισμοί για την Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο ρυθμίζει τις προσαυξήσεις, την τιμαριθμική προσαρμογή και τις γενικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων στη δημόσια υπηρεσία.
Στις διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία προσαύξηση ή τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή γενική αύξηση μισθών και συντάξεων εργοδοτουμένων και αξιωματούχων αποφασίζεται ως ακολούθως:
Προσαύξηση και τιμαριθμικό επίδομα επιτρέπεται να καταβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις που το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, μείον το ποσοστό μεταβολής του κρατικού μισθολογίου είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσοστού της μεταβολής, το οποίο προκύπτει από την παραχώρηση προσαύξησης και τιμαριθμικού επιδόματος και διευκρινίζεται ότι νοείται ότι, εάν το ποσοστό της πιο πάνω διαφοράς είναι μικρότερο, τότε επιτρέπεται να παραχωρείται η προσαύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το εύρος της διαφοράς.
Γενική αύξηση επιτρέπεται να παραχωρείται μόνο στις περιπτώσεις που το ποσοστό μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ, μείον το ποσοστό μεταβολής του κρατικού μισθολογίου είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσοστού μεταβολής του κρατικού μισθολογίου που προκύπτει από την παραχώρηση προσαύξησης, την καταβολή τιμαριθμικού επιδόματος και την παραχώρηση γενικής αύξησης και διευκρινίζεται ότι νοείται ότι η παραχώρηση γενικών αυξήσεων αποφασίζεται από την Κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της οικονομίας, και ιδιαίτερα την εξέλιξη των μισθών σε άλλους τομείς της οικονομίας.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη που διαλαμβάνει ότι σε περιόδους αρνητικής μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ, δεν μεταβάλλονται μεν οι απολαβές των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων, αλλά δεν παραχωρείται οποιοδήποτε τιμαριθμικό επίδομα ή προσαύξηση ή γενική αύξηση στις απολαβές και στις συντάξεις κατά το έτος αναφοράς.
Διαλαμβάνει ακόμα ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία, οι απολαβές των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με βάση τη μεταβολή του τιμαριθμικού δείκτη, όπως αυτή καθορίζεται από το νομοσχέδιο, έτσι ώστε να καταβάλλεται το ήμισυ του ποσοστού της αύξησης του εν λόγω δείκτη κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς και διευκρινίζεται ότι νοείται ότι, δεν γίνεται οποιαδήποτε τιμαριθμική αναπροσαρμογή σε περίπτωση που, κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους, διορθωμένος ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, είναι αρνητικός.
Το νομοσχέδιο διαλαμβάνει ακόμα ότι η εκάστοτε μεταβολή του τιμαριθμικού δείκτη καθορίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης περιέχει διάταξη με βάση την οποία ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος προτεινόμενου Νόμου, αυτός δεν συνεπάγεται την δυσμενή μεταβολή της αντιμισθίας εργοδοτουμένου, αξιωματούχου ή κρατικού υπαλλήλου, όπως αυτή ισχύει από την ημερομηνία διορισμού ή προαγωγής στη θέση την οποία κατέχει και ότι δεν συνεπάγεται την δυσμενή μεταβολή της σύνταξης συνταξιούχου, όπως αυτή έχει κατά την ημερομηνία στην οποία καθίσταται συνταξιούχος.
Με το νομοσχέδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου νόμου και ότι ο Υπουργός (Οικονομικών) έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατόν να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.
Τέλος, διαλαμβάνει ότι ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία που έπεται αμέσως μετά την τελευταία ημερομηνία της ισχύος των περί της μή Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter













61