Σχολικές Εφορείες: Το Βοηθ. Γραμματειακό Προσωπικό δύναται να εργαστεί από την οικία του


 Νοουμένου ότι γίνεται έπειτα από συνεννόηση με τη διευθυντική ομάδα της εκάστης σχολικής μονάδας στην οποία εργάζεται

Με ανακοίνωσή του προς τους Πρόεδρους των Σχολικών Εφορειών ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών Ντίνος Έλληνας τους ενημερώνει 

"Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

Θέμα: Διαχείριση προσωπικού Σχολικών Εφορειών  

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς εξελίξεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊου, θα ήθελε να σας ενημερώσει σε σχέση με τα πιο κάτω:

1. Το Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό δύναται  να εργαστεί από την οικία του, νοουμένου ότι γίνεται έπειτα από συνεννόηση με τη διευθυντική ομάδα της εκάστης σχολικής μονάδας στην οποία εργάζεται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

2. Διευκρινίζεται ότ,ι με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα δίνονται οι ακόλουθες διευκολύνσεις εφ όσον ζητηθούν από το προσωπικο:

  • «Ειδική άδεια» διάρκειας 4 εβδομάδων (στο παρόν στάδιο) και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες, σε γονείς που εργάζονται, για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την τρίτη τάξη του Γυμνασίου) λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς, και θα παραχωρείται επίδομα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ως ακολούθως:

Για γονέα με μισθό μέχρι €2,500: για τα πρώτα €1,000 του μισθού του θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% και για τα υπόλοιπα, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%.  Σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα. 

Η «ειδική άδεια» παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια, ο έτερος δε μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως.  Επίσης, εάν ο ένας γονέας εργάζεται/λαμβάνει επίδομα ανεργίας/συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο έτερος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν τη δικαιούται, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό.

Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για τη φροντίδα των παιδιών τους θα παραχωρείται, εάν η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια.  Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.

Εργαζόμενοι οι οποίοι κριθούν από τους Προϊστάμενους τους ότι πρέπει να προσέλθουν  στην εργασία τους, αλλά παρίσταται βασική ανάγκη να παραμείνουν  στην οικία τους για φροντίδα των παιδιών τους, θα πρέπει μετα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο τους, να γίνονται διευθετήσεις για την αντικατάστασή τους.

  • «Επίδομα ασθενείας» κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει ετοιμασθεί από το Υπουργείο Υγείας (επισυνάπτεται)  και οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη επιδείνωσής της.  Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους, όταν αυτό ζητηθεί.

Τονίζεται ότι, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις πιο πάνω ομάδες, θα πρέπει να  απευθύνονται στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποβολή αίτησης για καταβολή του επιδόματος που θα τους αναλογεί και σε καμία περίπτωση δε θα τους καταβάλλεται μισθός από τη Σχολική Εφορεία.

3. Προσωπικό το οποίο είναι 60 ετών και άνω, δικαιούται να παραμείνει στο σπίτι για προστασία.  Στο προσωπικό αυτό θα καταβάλλεται επίσης «επίδομα ασθενείας» κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Όσα άτομα ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία, εναπόκειται στους ίδιους αν θα παραμείνουν στο σπίτι ή θα συνεχίσουν να εργάζονται παίρνοντας όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των ιδίων, όσο και των συναδέλφων τους.

4. Προσωπικό το οποίο έχει αφιχθεί από το εξωτερικό και αναγκάστηκα θα τοποθετηθεί σε καραντίνα, μετά από προσκόμιση ειδικής βεβαίωσης που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, η απουσία του θα θεωρηθεί ως άδεια ασθενείας και οι Σχολικές Εφορείες θα πρέπει να ακολουθήσουν τη νενομισμένη διαδικασία, σύμφωνα με τις Συλλογικές μας Συμβάσεις.

Η  Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών θα επανέλθει με νέες οδηγίες εάν κριθεί αναγκαίο και αναλόγως των εξελίξεων".
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4272