Τελικοί Κατάλογοι/Μητρώα Μοριοδότησης, για «Τοπικό Υπεύθυνο» Επιμορφωτικών 2015-16


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό Αρ. ΔΕ 15/15 (ΕΚ) - Αγορά Υπηρεσιών από ενδιαφερόμενους, για τη θέση «Τοπικού Υπεύθυνου» στο Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα.

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» η Επιτροπή Αξιολόγησης ανακοινώνει τα ακόλουθα:

*Mετά την εξέταση των εμπρόθεσμων ενστάσεων που υποβλήθηκαν και την ανάρτηση των αναθεωρημένων Καταλόγων/Μητρώων, ακολούθησε η διενέργεια ανοιχτής κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες.

*Έχουν καταρτιστεί οι τελικοί Κατάλογοι/Μητρώα μοριοδότησης, με απόλυτη σειρά κατάταξης, ανά επαρχία.

 *Οι τελικοί Κατάλογοι/Μητρώα μοριοδότησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://enimerosi.moec.gov.cy/d1/ek).

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει του άρθρου 4(1)(γ), του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), έχουν αναρτηθεί οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας, οι μοριοδοτήσεις ανά κριτήριο και οι συνολικές μοριοδοτήσεις.

Σημειώσεις:

1. Δεν θα γίνουν δεκτές ενστάσεις, είτε γραπτές, είτε τηλεφωνικές.

2. Η ανάθεση υπηρεσιών στους Τοπικούς Υπεύθυνους θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη του 2015.

3. Την ανάθεση υπηρεσιών θα ακολουθήσει η υπογραφή συμφωνιών /συμβάσεων

Ο κατάλογος στο πιο κάτω σύνδεσμο:

ΤΕΛΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ (ΔΕ 15/15 ΕΚ)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter17