Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα NDUSAC


Mε στόχο τη συν-δημιουργία μηχανισμού για τη συνεργασία Βιομηχανίας - Ακαδημαϊκής Κοινότητας

To INDUSAC,είναι μια δράση στην οποία συμμετέχει το ΤΕΠΑΚ για τη συν-δημιουργία ενός μηχανισμού για τη συνεργασία της Βιομηχανίας με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, με επίκεντρο τον άνθρωπο και αντλεί χρηματοδότηση από τοHORIZON EUROPE.

Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση ενός υπερσύγχρονου μηχανισμού Συνεργασίας της Βιομηχανίας με την Ακαδημαϊκή κοινότητα (IAC) για μια γρήγορη και ανθρωποκεντρική συνδημιουργία με γνώμονα την πρόκληση.

Στόχος του INDUSAC είναι να οικοδομήσει πάνω σε προϋπάρχοντες μηχανισμούς IAC, όπως για παράδειγμα τα EIT KICs και να προάγει  μια απλή, φιλική προς στον χρήστη διαδικασία συνδημιουργίας που θα επιτρέπει την ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα εταιρειών, φοιτητών/ριών και ερευνητών/ριών στην ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση και τις συνδεδεμένες χώρες.

Με εναν ιδιαίτερα ψηφιοποιημένο χαρακτήρα, το INDUSAC θα πιλοτάρει τα δύο κύρια στοιχεία του μηχανισμού που είναι:

✔   μια ανεπτυγμένη  τεχνολογία μέσα από τις ανθρωποκεντρικές αρχές σχεδιασμού

✔   μια διαδικτυακή πλατφόρμα που στοχεύει στη σύνδεση των ενδιαφερομένων μερών μεταξύ  βιομηχανίας και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και στην υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού συνδημιουργίας

Η μεθοδολογία INDUSAC θα παρέχει την καθοδήγηση και τα εργαλεία που απαιτούνται για την τροφοδοσία της διαδικασίας, ενώ η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως χώρος δικτύωσης για τη σύνδεση των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και πεδίο συνδημιουργίας για την ανάπτυξη κοινών λύσεων.

Ανοικτές προσκλήσεις

Το INDUSAC θα ανακοινώσει δύο ανοικτές προσκλήσεις (Open Calls)  κατά τα οποία θα επιλεγούν 300 κοινοπραξίες (consortiums) από τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 1000 εταιρείες, 3000 φοιτητές/ριες και 300 ερευνητές/ριες μέχρι το τέλος του έργου.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και θα διαρκέσει 36 μήνες.

Εταίροι

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι το Jožef Stefan Institute (Σλοβενία) και άλλοι εταίροι είναι: Bydgoszcz Industrial Cluster Tool Valley (Πολωνία), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Pécs-Baranya (Ουγγαρία), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Bax & Company (Ισπανία), UPC Technology Center (Ισπανία), EIT Manufacturing CLC East (Αυστρία), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Karlsruhe (Γερμανία), Innoget (Ισπανία).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στο a.charalambides@cut.ac.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


277