ΤΕΠΑΚ: Αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης ΕΕΠ με σύμβαση


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην ειδικότητα «Πρακτική και Θεωρία της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, στη Δισδιάστατη δημιουργία (σχέδιο, ζωγραφική, μικτές τεχνικές) ή/και στην Τρισδιάστατη δημιουργία (γλυπτική, κατασκευές, εγκατα- στάσεις στον χώρο) ή/και στις Τεχνολογίες-Νέα Μέσα (με έμφαση στη Video Art, στα Διαδραστικά Περιβάλλοντα και Εγκαταστάσεις, και στις Ψηφιακές Εφαρμογές Εικόνας και Ήχου)» για το Τμήμα Καλών Τεχνών.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν:

-  Πτυχίο Πανεπιστημίου στις Καλές Τέχνες.

-  Ικανότητα χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Τα ακόλουθα θα αποτελούν πλεονέκτημα:

-  Μεταπτυχιακός τίτλος στις Καλές Τέχνες, διδακτική εμπειρία σε πανεπιστημιακό επίπεδο και πείρα στην οργάνωση και επίβλεψη καλλιτεχνικών εργαστηρίων.

Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του/της.

Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη λήξη της.

Επιπλέον,

(α) Σύμφωνα με τον «περί Εργοδοτούμενων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου  (Απαγόρευση  Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003», με τη συμπλήρωση σύμβασης εργασίας συνολικής περιόδου τριάντα (30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, και

(β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον (8) οκτώ χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  1. Επιστολή στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και μια σύντομη ανασκόπηση του καλλιτεχνικού και διδακτικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών καλλιτεχνικών τους σχεδίων. Επίσης να αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά).
  3. Καλλιτεχνικό Πορτφόλιο.
  4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.
  5. Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:

https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-departments/far/.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 3/3/2023 και ώρα 23:59. (Τα αρχεία είναι απαραίτητο να είναι σε μορφή PDF).

Καθήκοντα / Ευθύνες:

  1. Παροχή διδακτικού έργου (διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ.), επίβλεψη της εργασίας φοιτητών/τριών ή/και αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων (για τις/τους κατόχους μεταπτυχιακού) ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.
  2. Ανάπτυξη, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος, όπως και συμμετοχή στη γενικότερη οργάνωση-ανάπτυξη του Τμήματος.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψιν και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι/ιες λαμβάνουν αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο δηλώνει την επιτυχή υποβολή της αίτησης. Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα τηλέφωνα +357 25002741 και +357 25002210.

Σημειώνεται ότι:

-   Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

-  Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικό- τητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


611