ΤΕΠΑΚ: Ανάκληση προκήρυξης θέσεων Ανώτερου Λειτουργού


Το Συμβούλιο κατά την 96η/10.10.2019 Συνεδρία του έλαβε, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη απόφαση:

Να ανακαλέσει την απόφαση της 85ης/19.7.2018 Συνεδρίας του με την οποία ενέκρινε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Α13(Ν)) και να ακυρώσει την προκήρυξη αρ. 634 η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5137, ημερ. 31.8.2018 για τις πιο πάνω θέσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter678