ΤΕΠΑΚ: Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μόνιμη θέση Λογιστή


Γίνονται δεκτές αιτήσεις στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λογιστή με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Ο μισθός της θέσης είναι Α9: €30.413, €31.880, €33.347, €34.814, €36.281, €37.748, €39.215, €40.682, €42.149 Α11:€40.525, €42.164, €43.803, €45.442, €47.081, €48.720, €50.359, €51.998, €53.637 Α12: €44.978, €47.080, €49.182, €51.284, €53.386, €55.488, €57.590, €59.692. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://jobs.cut.ac.cy).

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης έχουν ως εξής:

 1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

α. Υπεύθυνος/η για την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο ενός ή περισσότερων κλάδων των Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

β. Εκτελεί οποιαδήποτε λογιστικά και άλλα καθήκοντα δυνατό να του/της ανατεθούν από τον Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας ή/και το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

γ. Είναι υπεύθυνος/νη ή/και βοηθά στη διασφάλιση της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων, στην ετοιμασία

μελετών και την υποβολή εισηγήσεων για τρόπους μείωσης των εξόδων και αύξησης των εσόδων του Πανεπιστημίου.

δ.  Διεξάγει ή/και επιβλέπει τον έλεγχο λογαριασμών του Πανεπιστημίου ειδικών ερευνών και μελετών και τηρεί τα αναγκαία μητρώα. Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

ε. Μεριμνά για την ορθή και πιστή τήρηση των γενικών και ειδικών οικονομικών διατάξεων όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς και εγκύκλιες οδηγίες του Πανεπιστημίου.

στ. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.      (α)   Να είναι μέλος σε ένα από τα πιο κάτω Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή σε οποιοδήποτε άλλο Σώμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναμο από τον Υπουργό Οικονομικών:

 1. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
 2. The Institute of Chartered Accountants in Scotland.
 3. The Institute of Chartered Accountants in Ireland.
 4. The Association of Chartered Certified Accountants.
 5. The  Chartered Institute of Management Accountants.
 6. The  Institute of Chartered Accountants in Australia.
 7. The Canadian Institute of Chartered Accountants.
 8. The New Zealand Society of Accountants.
 9. The American Institute of Certified Public Accountants νοουμένου ότι οι κάτοχοι του τίτλου έχουν τριετή τουλάχιστο λογιστική/ελεγκτική πείρα σε εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο ή σε ανώτερη θέση Δημόσιας Εταιρείας.
 10. The Institute of Chartered Accountants in South Africa καιτριετής απασχόληση σε λογιστικό  ή ελεγκτικό Οίκο του οποίου ο διευθυντής ή ένας από τους διευθυντές είναι  μέλος ενός από  τα ήδη αναγνωρισμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα ελέγχου κατώτερου προσωπικού.

Σημειώσεις:

 1. Η/Ο κάτοχος της θέσης ενδέχεται να τοποθετηθεί στον Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων.
 2. Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης καθορίζεται περιγραφή εργασίας της θέσης και ειδικά καθήκοντα, πέραν των γενικών, όπως πιο κάτω.

  Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

α. Υπεύθυνη/ος για την οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία του Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων.

β. Τηρεί ή/και εποπτεύει την ετοιμασία οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων και αναφορών των εξωτερικά ή / και εσωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων στη βάση γενικών και ειδικών οικονομικών διατάξεων της Νομοθεσίας όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς, Οδηγίες και εγκυκλίους του Πανεπιστημίου, καθώς και του Χρηματοδότη και τηρεί τα αναγκαία μητρώα και στατιστικά στοιχεία/πίνακες κλπ.

γ. Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, υποβάλλει εισηγήσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και διεξαγάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

3. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

4. Οι διοριζόμενοι στη θέση Λογιστή (Κλ. Α9, Α11 και Α12) που είναι μέλη σε ένα από τα Εγκεκριμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου σώματος εγκριθεί ως ισοδύναμο και είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α11.

5. Το Συμβούλιο δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει υπάλληλο κατά το διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α9 ή Α11, αντίστοιχα.

6. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 1998 έως 2006.

7.Πλεονεκτήματα

 • Κατοχή Πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου IVIaster) ή ισότιμου προσόντος, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, σχετικού με τα καθήκοντά της θέσης.
 • Διετής εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος.
 • Πρόσθετη πείρα, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος, σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σημείωση: Τα έτη που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 των πλεονεκτημάτων δε μετρούν σωρευτικά, αλλά ανεξάρτητα και δεν μπορεί το ένα να επικαλύπτει το άλλο.

8. Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.

9. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά του/της.

10. Το άτομο που θα διοριστεί θα τύχει ειδικής εκπαίδευσης έτσι ώστε αν είναι δυνατό σε διάστημα 3 ετών να πετύχει σε γραπτή εξέταση με θέμα το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί ίδρυσης και Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (περιλαμβανομένου και τροποποιήσεων) και άλλες Νομοθεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. περί Προϋπολογισμού), τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες (περιλαμβανομένου του Ν. 38(Ι)/2004 και τροποποιήσεων) το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τους Κανονισμούς Υπηρεσίας υπαλλήλων (που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο). Το ίδιο θα ισχύσει και για το υφιστάμενο Προσωπικό.

11 Το Συμβούλιο δύναται να αξιολογήσει για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησης το άτομο που θα διοριστεί στη βάση του Πλαισίου Μισθολογικής Τοποθέτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλόγως της πείρας σε αντίστοιχη θέση και ακαδημαϊκών ή/και επαγγελματικών προσόντων που κατέχει κατά την τοποθέτησή του στο ΤΕΠΑΚ ή θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του. Νοείται ότι, οι προσαυξήσεις που θα παραχωρηθούν δε θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των υπαλλήλων. Για το υφιστάμενο μόνιμο ή συμβασιούχο προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η ημερομηνία ισχύος της παρούσας πρόνοιας ορίζεται από την 1η Απριλίου 2010.

12. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί-

Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα. ή

Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».

Κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

13. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψήφιους -

(ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. και (ιι) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

14.. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα τοποθετείται στη Λεμεσό ή Λευκωσία ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

15.. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα μπορεί να μετατεθεί από Λεμεσό στη Λευκωσία και αντίστροφα, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

16. Η αρχική τοποθέτηση υπαλλήλων θα ορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://jobs.cut.ac.cy

και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00μ.

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον:

1. Συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά  πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

2. Καταβληθεί τέλος για συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αξίας €30 μέσω της JCC Payments στον εξής σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/2671/pay. Σημειώνεται ότι, το τέλος συμμετοχής στη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα τηλέφωνα 25002087 / 25002236.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1716