Αιτήσεις για πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΤΕΠΑΚ


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην ειδικότητα «Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός» για το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

-      Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο ή/και βασικό τίτλο σπουδών σε θέματα συναφή με τον Ανθρωποκεντρικό Σχεδιασμό.

-      Ικανότητα χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα ακόλουθα θα αποτελούν πλεονέκτημα:

-      Διδακτορικός τίτλος σε συναφές πεδίο.

-      Διδακτική εμπειρία σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

-      Πείρα στην οργάνωση εργαστηρίων.

-      Ερευνητικό / συγγραφικό έργο.

Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση. Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα της/του.

Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη λήξη της. Επιπλέον,

(α) Σύμφωνα με τον «περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003», με τη συμπλήρωση σύμβασης εργασίας συνολικής περιόδου τριάντα (30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, και

(β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καθήκοντα / Ευθύνες

 1. Παροχή διδακτικού έργου για προπτυχιακά μαθήματα (όπως αυτά που παρατίθενται ενδεικτικά παρακάτω) και επίβλεψη της εργασίας και πρακτικής άσκησης φοιτητριών/ών. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος, εργαστηριακό μέρος και σε κάποιες περιπτώσεις φροντιστήρια ενώ κάτοχοι διδακτορικού τίτλου δύνανται να αναλάβουν και αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος:
 • ΕΣΔ 240       Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός.
 • ΕΣΔ 204       Νέα Μέσα, Σχεδιασμός και Μάθηση.
 • ΕΣΔ 340       Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή.
 1. Ανάπτυξη, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των διδακτικών εργαστηρίων του Τμήματος.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα προωθηθούν στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση, στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά).
 3.  Σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού τους έργου.
 4.  Σε περίπτωση που υπάρχει ερευνητικό έργο, σύντομη περιγραφή του ερευνητικού τους έργου και των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων.
 5. Κατάλογο δημοσιεύσεων (εάν ισχύει).
 6. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.
 7. Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τις/τους οποίους πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις.

Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT) ως ένα (1) μόνο αρχείο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα (εφόσον είναι εφικτό).

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στην ειδικότητα «Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός», όχι αργότερα από την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, ώρα 24:00, η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο +357 25002210.

Σημειώνεται ότι:

-  Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

-  Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


333