Αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Λογιστή/τριας στο ΤΕΠΑΚ


Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λογιστή/Λογίστριας με αρχική  τοποθέτηση στη Λεμεσό. Η θέση είναι πρώτου διορισμού. Ο μισθός της θέσης είναι Α9: €30.413, €31.880, €33.347, €34.814, €36.281, €37.748, €39.215, €40.682, €42.149 Α11:€40.525, €42.164, €43.803, €45.442, €47.081, €48.720, €50.359, €51.998, €53.637 Α12: €44.978, €47.080, €49.182, €51.284, €53.386, €55.488, €57.590, €59.692. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://jobs.cut.ac.cy)

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης έχουν ως εξής:

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Υπό την εποπτεία του/της Οικείου/Οικείας Προϊσταμένου/Προϊσταμένης:

 1. Υπεύθυνος/η για την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο ενός ή περισσότερων κλάδων των Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 2. Εκτελεί οποιαδήποτε λογιστικά και άλλα καθήκοντα δυνατό να του/της ανατεθούν από τον Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας ή/και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.
 3. Είναι υπεύθυνος/νη ή/και βοηθά στη διασφάλιση της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων, στην ετοιμασία μελετών και την υποβολή εισηγήσεων για τρόπους μείωσης των εξόδων και αύξησης των εσόδων του Πανεπι­στημίου.
 4. Διεξάγει ή/και επιβλέπει τον έλεγχο λογαριασμών του Πανεπιστημίου ειδικών ερευνών και μελετών και τηρεί τα αναγκαία μητρώα. Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 5. Μεριμνά για την ορθή και πιστή τήρηση των γενικών και ειδικών οικονομικών διατάξεων όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς και εγκύκλιες οδηγίες του Πανεπιστημίου.
 6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Να είναι μέλος σε ένα από τα πιο κάτω Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή σε οποιοδήποτε άλλο Σώμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναμο από τον Υπουργό Οικονομικών:
  1. The Institute      of Chartered Accountants   in          England and Wales.
  2. The Institute      of Chartered Accountants   in          Scotland.
  3. The Institute      of Chartered Accountants   in          Ireland.
  4. The Association of Chartered Certified Accountants.
  5. The Chartered Institute of Management Accountants.
  6. The Institute of Chartered Accountants in Australia.
  7. The Canadian Institute of Chartered Accountants.
  8. The New Zealand Society of Accountants.
  9. The American Institute of Certified Public Accountants νοουμένου ότι οι κάτοχοι του τίτλου έχουν τριετή τουλάχιστο λογιστική/ελεγκτική πείρα σε εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο ή σε ανώτερη θέση Δημόσιας Εται ρείας.
  10. The Institute of Chartered Accountants in South Africa και τριετής απασχόληση σε λογιστικό ή ελεγκτικό Οίκο του οποίου ο διευθυντής ή ένας από τους διευθυντές είναι μέλος ενός από τα ήδη αναγνωρισμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών.
  11. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το πλαίσιο αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για τη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  12. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας

Γ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 1. Κατοχή πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου Master) ή ισότιμου προσόντος, διάρκειας ενός (1)  τουλάχιστον έτους, σχετικού με τα καθήκοντα της θέσης.
 2. Διετής εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος.
 3. Πρόσθετη πείρα, τουλάχιστον ενός (1) έτους, μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος, σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σημείωση: Τα έτη που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 των πλεονεκτημάτων δε μετρούν σωρευτικά, αλλά ανεξάρτητα και δεν μπορεί το ένα να επικαλύπτει το άλλο.

Σημειώσεις:

 1. Τηρεί ή/και εποπτεύει την ετοιμασία οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων και αναφορών του Πανεπιστημίου.
 2. Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, υποβάλλει εισηγήσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβά- νονται και διεξαγάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 3. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 1998 έως 2006.
 4. Η/Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Δοικητική Υπηρεσία ή στη Γενική Διοίκηση του Πανεπιστημίου.
 5. Ο όρος πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή δίπλωμα καλύπτει και μεταπτυχιακό πτυχίο ή τίτλο ή δίπλωμα.
 6. Το μέλος προσωπικού που θα διοριστεί θα εργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.
 7. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, το μέλος προσωπικού θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τα καθήκοντα του.
 8. Το άτομο που θα διοριστεί οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Ίδρυσης και Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (περιλαμβανομένου και τροποποιήσεων) και άλλες Νομοθεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. περί Προϋπολογισμού), τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες (περιλαμβανομένου του Ν. 38(Ι)/2004 και τροποποιήσεων) το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τους Κανονισμούς Υπηρεσίας υπαλλήλων (που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο) και να είναι σε θέση, σε διάστημα τριών (3) ετών να πετύχει σε σχετική γραπτή εξέταση.
 9. Ο/Η διοριζόμενος/η στη θέση Λογιστή / Λογίστριας (Κλ. Α9, Α11 και Α12) που είναι μέλη σε ένα από τα Εγκεκριμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου σώματος εγκριθεί ως ισοδύναμο και είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α11.
 10. Το Συμβούλιο δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει υπάλληλο κατά το διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της Κλίμακας Α9 ή Α11 αντίστοιχα.
 11. Το Συμβούλιο δύναται να αξιολογήσει για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησης το άτομο που θα διοριστεί στη βάση του Πλαισίου Μισθολογικής Τοποθέτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλόγως της πείρας σε αντίστοιχη θέση και ακαδημαϊκών ή/και επαγγελματικών προσόντων που κατέχει κατά την τοποθέτησή του στο ΤΕΠΑΚ ή θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του. Νοείται ότι, οι προσαυξήσεις που θα παραχω- ρηθούν δε θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των μελών προσωπικού.
 12. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί­

-     Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

-     πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».

Κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

 1. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψήφιους -

(ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και (ιι) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 1. Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.
 2. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης προσωπικού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://jobs.cut.ac.cy και όχι αργότερα από την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00.

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον:

(1)  Συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστο­ποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

(2)  Καταβληθεί τέλος για συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αξίας €30 μέσω της JCC Payments στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι, το τέλος συμμετοχής στη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα τηλέφωνα 25002236 / 25002087.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


331