ΘΣΕΚ: Παράταση υποβολής αίτησης


Στην προκήρυξη μίας (1) θέσης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Καινή Διαθήκη

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), βάσει του σχεδιασμού ανάπτυξής της και βάσει σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της, της 14ης Ιουλίου 2020, προκηρύσσει και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη».

Κλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών): Θεολογία (4 Έτη/240ECTS, Πτυχίο)

Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείμενο: Καινή Διαθήκη.

Τίτλος/Θέση: Λέκτορας ή Επίκουρος Καθηγητής.

Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού (πλήρης απασχόληση)

Καθήκοντα: Διδασκαλία – Έρευνα – Διοίκηση

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

Ελάχιστα προσόντα:

(α) Λέκτορας.

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Λέκτορα είναι διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην έρευνα.

(β) Επίκουρος Καθηγητής,

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή είναι τα ίδια με εκείνα που απαιτούνται για τη θέση του Λέκτορα και, επιπλέον, απαιτούνται τουλάχιστον τρία χρόνια αυτόνομης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απονομή του διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο. Επιπλέον, απαιτούνται πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθιερωμένης φήμης, ή άλλες δημοσιεύσεις, αναγνωρισμένης αξίας, που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη.

Επιθυμητά Πρόσθετα Προσόντα

Εμπειρία διεκδίκησης και υλοποίησης ανταγωνιστικών επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Ενδείξεις για ενεργό ρόλο στην προώθηση της έρευνας στη Θ.Σ.Ε.Κ. και τη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης, μέσω της συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα έρευνας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, με βάση την ισχύουσα τιμαριθμική προσαρμογή ανέρχονται σε:

Λέκτορας                       (Κλίμακα Α9-Α10, συνδυασμένες κλίμακες)    €33,365.80 - €51,997.79

Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α10-Α11, συνδυασμένες κλίμακες)   €37,612.64 - €58,844.76

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητά τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Θ.Σ.Ε.Κ. [email protected] μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.  Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει, επιπρόσθετα, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και σε έντυπη & ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD). Αυτό μπορεί να γίνει διά χειρός στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Οδός Ισοκράτους 7,

1017 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,

τηλ.: 22443065,

το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021και ώρα 14:00 ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο, 31 Μαΐου 2021. Αιτήσεις που θ' αποσταλούν ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες νοούμενου ότι θα φέρουν ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021, με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του/της αιτητή/τριας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική και να περιλαμβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα (1) σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - των ακόλουθων:

 1. Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: Κλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών), η Βαθμίδα, η Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείμενο για τα οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Κατάλογο δημοσιεύσεων κατά κατηγορίες.  Για κάθε δημοσίευση παρατίθενται πλήρως όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλαμβανομένων όλων των συγγραφέων με τη σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση, και των σελίδων.
 4. Σύντομη ανασκόπηση/περίληψη του ερευνητικού έργου του/της υποψηφίου, της τρέχουσας ερευνητικής ενασχόλησής του, καθώς και των μελλοντικών του/της στόχων (μέχρι 1500 λέξεις/τέσσερεις σελίδες).
 5. Μέχρι τρεις αντιπροσωπευτικές εργασίες, κατά προτίμηση δημοσιευμένες.
 6. Τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο καθηγητών, από τους οποίους ο υποψήφιος έχει ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών.
 • Οι εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα), σε μορφή pdf, να αποσταλούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση των καθηγητών απευθείας στη Θ.Σ.Ε.Κ., στη διεύθυνση [email protected] [Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021)].

  7 Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται και σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή
  8.Ως επιπρόσθετα προσόντα οι υποψήφιοι δύνανται, προαιρετικά, να υποβάλουν
 • Έκθεση του διδακτικού έργου του/της υποψηφίου και συνοπτικά στοιχεία αξιολόγησης της διδασκαλίας του/της.
 • Κατάλογο αναφορών (citations) στο ερευνητικό έργο του/της υποψηφίου ανά δημοσίευση, καθώς και βιβλιοκρισιών.
 • Επαρκή τεκμηρίωση τυχόν αναφορών του/της υποψηφίου σε: σημαντικές επιστημονικές ή άλλες διακρίσεις, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα ή δραστηριότητες με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηματοδότησης, κατάλογος συνεργατών), άρθρα, βιβλία υπό αναθεώρηση ή υπό δημοσίευση, εκδόσεις.
 • Επαρκή τεκμηρίωση διοικητικών δεξιοτήτων.

  9. Η Ειδική Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α να υποβάλει τη διδακτορική του/της διατριβή, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

Η συνοδευτική επιστολή (1), το βιογραφικό σημείωμα (2), και η ανασκόπηση/περίληψη του ερευνητικού έργου (4) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22443065) ή στη Γραμματεία της Σχολής (00357 22443062),               

e‐mail: [email protected].
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


777