Το Υπουργικό ενέκρινε την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το πλαίσιο παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017.Βάσει του νέου πλαισίου, το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν κατά το οικονομικό έτος 2017 και θα αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 για παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ σε σχέση με 3.000.000 που περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές πρόνοιες του πλαισίου παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων, οι οποίες ίσχυαν το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016,  αυτές διατηρούνται με τις ακόλουθες βελτιώσεις,

  • την ενσωμάτωση της πρόνοιας για την παραχώρηση του επιδόματος στέγασης και στους δικαιούχους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και των Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης όλων των φοιτητών,
  • τη μοριοδότηση της οικονομικής κατάστασης των αιτητών με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών. Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας όπως, όλα τα πιο πάνω ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015,
  • τη διαφοροποίηση του πίνακα μοριοδότησης των εισοδημάτων, ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλάζοντας τις κλίμακες μοριοδότησης με σκοπό την πιο δίκαιη κατανομή του κονδυλίου που αφορά στα φοιτητικά επιδόματα,
  • τη διαφοροποίηση των πιστοποιητικών που ζητούνται με σκοπό τη διευκόλυνση των αιτητών.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 και της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, τα φοιτητικά επιδόματαπαραχωρούνται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, εφόσον η οικογένεια πληροί τα εισοδηματικά, περιουσιακά και άλλα κριτήρια που καθορίζονται στον υπό αναφορά νόμο.

Βάσει του άρθρου 5 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η μοριοδότηση της αίτησης γίνεται με στόχο την κατάταξη όλων των δικαιούχων αιτητών κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει η οικογένεια του αιτητή). Η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοιτητικά επιδόματα έχει η οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 39.000 ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις 59.000 ευρώ κατά 3.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το 2016.

Ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, τα φοιτητικά επιδόματα, δεν παραχωρούνται εάν η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται:

(α) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και

(β) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 1.1.2013

υπερβαίνει το 1.200.000ευρώ (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ).

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας θα επανέλθει σύντομα με νέα ανακοίνωση που θα ενημερώνει για την κυκλοφορία των σχετικών εντύπων αίτησης για φοιτητικά επιδόματα που, όπως και για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016, θα είναι ενσωματωμένα σε μια κοινή αίτηση που θα αφορά και  την φοιτητική χορηγία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


500