Αιτήσεις για χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για το 2023


Το Υφυπουργείο Πολιτισμού (Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου) ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις προς εξέταση για τη χρηματοδότηση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για το έτος 2023, για όλες τις κατηγορίες ταινιών του Κανονισμού.

Το ύψος των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Χρηματοδοτήσεων, αποτελεί επιθυμητό και επιδιωκόμενο μέγεθος που εξαρτάται άμεσα από τον ετήσιο προϋπολογισμό για την παραγωγή ταινιών, και τις υποχρεώσεις του κράτους προς παραγωγές, οι οποίες εγκρίθηκαν τα προηγούμενα έτη.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

1. Οι αιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τον Κανονισμό Χρηματοδότησης και οι αιτήσεις τους να συνάδουν µ’ αυτόν. Ελλιπείς αιτήσεις ή προτάσεις που δεν θα συνάδουν µε τον Κανονισμό Xρηματοδότησης θα αποκλείονται (τα αντίγραφα δεν θα επιστρέφονται).

2. Οι αιτήσεις, μαζί µε τα ειδικά έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν σε 4 τυπωμένα αντίγραφα και σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο Pdf, (με συνεχόμενη αρίθμηση σελίδων). Τα τυπωμένα αντίγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στο «Κιβώτιο Εισερχόμενης Αλληλογραφίας» στην είσοδο του κτηρίου των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος. Πάνω στον φάκελο να υπάρχει η αναφορά: Προς Γραμματεία Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου/ Αίτηση χρηματοδότησης 2023, και στη συνέχεια ο τίτλος της ταινίας και η κατηγορία του Προγράμματος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Οι αιτήσεις σε ψηφιακή μορφή θα πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

3. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων είναι η Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023, μέχρι τις 13.00.

4. Τα κατατεθέντα έγγραφα δεν επιστρέφονται.

5. Τα έντυπα υποβολής αιτήσεων (Δήλωση Συμμετοχής, Δήλωση Συμμετοχής Μειοψηφική Συμμετοχή Κύπριου Συμπαραγωγού) και ο Κανονισμός Χρηματοδότησης μπορούν να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Ανακοινώσεις) και στην ιστοσελίδα κινηματογράφου των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Ανακοινώσεις). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν µε τον κ. Διομήδη Νικήτα στο τηλέφωνο 22809811 ή κ. Μάριο Ψαρά στο 22809812, μεταξύ 13.30-15:00, καθημερινά.

Με την ολοκλήρωση των ταινιών, οι οποίες θα πρέπει να γυριστούν σε ψηφιακή τεχνολογία (HD, 2K και 4K) ο Παραγωγός οφείλει να καταθέσει στο Αρχείο Κινηματογράφου ένα (1) Ψηφιακό Master της ταινίας (High Resolution) και ένα (1) ξεχωριστό DCP (Digital Cinema Package), στο οποίο να περιλαμβάνεται μενού επιλογής για αγγλικούς υπότιτλους. Το κόστος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον αρχικό προϋπολογισμό.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


332