Ημερίδα ενημέρωσης των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης


Για το ερευνητικό έργο της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης: “Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”.

Η  Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διεξήγαγε ημερίδα ενημέρωσης προς όλα τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) αναφορικά με τον ρόλο τους σε σχέση με το ερευνητικό έργο “Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”, το οποίο αποτελεί μέρος της πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ημερίδα ενημέρωσης διεξήχθηκε την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ημερίδα αποσκοπούσε στο να παρουσιάσει τους στόχους, το περιεχόμενο, και το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και την ανάγκη της ουσιαστικής εμπλοκή των ΙΑΕ της Κύπρου. Το εν λόγω έργο αποσκοπεί: α) στον σχεδιασμό, η ανάπτυξη υποδομής και την εφαρμογή ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης για τη διαχρονική συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων από τους/τις απόφοιτους/ες όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, β) στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη υποδομής και την εφαρμογή μίας διαχρονικής Παγκύπριας Έρευνας Εργοδοτών για τη διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα και γ) στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων  Eurograduate (2022 και 2025). Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για τη διαχρονική εφαρμογή των τριών ερευνών (Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων, Παγκύπριας Έρευνας Εργοδοτών και Eurograduate) μετά την ολοκλήρωση του έργου. H υλοποίηση του έργου θα γίνει από Ανάδοχο μέσω ανοικτής διαδικασίας με προκήρυξη στο ηλεκτρονικό σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

Τέλος, έγινε αναφορά στα οφέλη για τα ΙΑΕ από τη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης. Μερικά από αυτά είναι: η αντικατάσταση των μεμονωμένων ερευνών παρακολούθησης αποφοίτων από τα ΙΑΕ από τον Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης Αποφοίτων, η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δεδομένα για τους/τις απόφοιτους/ες και για τα προγράμματα σπουδών σε διαχρονική βάση για κάθε ΙΑΕ, η πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία θα είναι συγκρίσιμα με μέσους όρους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η παροχή καλύτερης πληροφόρησης και καθοδήγησης φοιτητών/τριών σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η καλύτερη διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών των ΙΑΕ με την αγορά εργασίας και τέλος η αξιοποίηση των δεδομένων για ενδεχόμενη αναθεώρηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των ΙΑΕ και στον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών ή και νέων ευέλικτων προγραμμάτων (π.χ. μικροδιαπιστευτήρια) με σκοπό την επανακατάρτιση (reskilling) και αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1974