Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας που δεν επιτεύχθηκαν, λόγω της αναστολής φοίτησης των μαθητών/τριών στις 13.3.2020


Διευθυντές/Διευθύντριες, Διευθύνοντες/Διευθύνουσες
Δημοτικών Σχολείων,  Νηπιαγωγείων

Θέμα: Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας που δεν επιτεύχθηκαν, λόγω της αναστολής φοίτησης των μαθητών/μαθητριών στις 13.3.2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. φακ. 7.11.09/19, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020, με θέμα «Κλείσιμο εργασιών σχολικής χρονιάς 2019-2020» (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο vpp10942), η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) έχει εξετάσει τις μαθησιακές ανάγκες που δημιουργήθηκαν, λόγω της αναστολής φοίτησης των μαθητών/ριών στη Δημοτική Εκπαίδευση (από τις 13 Μαρτίου 2020 έως και τις 20 Μαΐου 2020) και στην Προδημοτική Εκπαίδευση (από τις 13 Μαρτίου έως και τις 8 Ιουνίου 2020).

Με στόχο την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών που έχουν δημιουργηθεί, η Δ.Δ.Ε. προχώρησε σε εκτίμηση των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας που δεν επιτεύχθηκαν επαρκώς, κατά την παρούσα σχολική χρονιά 2019-2020, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος. Ακολούθως, οι δείκτες αξιολογήθηκαν και εντοπίστηκαν οι πλέον απαραίτητοι, για την ομαλή μετάβαση των παιδιών στην επόμενη τάξη ή στην επόμενη βαθμίδα.

Με βάση τα πιο πάνω, την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021) θα γίνουν οι εξής ενέργειες:

Α) Πριν οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης αρχίσουν τη διδασκαλία των δεικτών που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των γνωστικών αντικειμένων Ελληνικών και Μαθηματικών, σε σχέση με τη νέα σχολική χρονιά, οι δύο πρώτες εβδομάδες φοίτησης των μαθητών/μαθητριών (7-18 Σεπτεμβρίου 2020) θα αξιοποιηθούν για διδασκαλία που θα ενισχύσει τα παιδιά ως προς ορισμένους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας στα Ελληνικά και Μαθηματικά, οι οποίοι κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί, όπως φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Ελληνικά) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Μαθηματικά). Αυτή την προκαταρκτική περίοδο των δύο εβδομάδων οι εκπαιδευτικοί, μπορούν, επίσης, να την αξιοποιήσουν για ενισχυτική διδασκαλία κατά την κρίση τους. Επιπρόσθετα, με νέα εγκύκλιο, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021, θα αποσταλούν περαιτέρω οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Β) Γ ια τα άλλα γνωστικά αντικείμενα της Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αγγλικά, Αγωγή Υγείας, Γεωγραφία, Εικαστικές Τέχνες, Θρησκευτικά, Ιστορία, Μουσική, Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Τεχνολογία-Ψηφιακές Τεχνολογίες, Φυσικές Επιστήμες και Φυσική Αγωγή), η κάλυψη των μη διδακτέων θα γίνει μέσα από αναδιοργάνωση των διδακτέων του Αναλυτικού Προγράμματος, για τη σχολική χρονιά 2020 - 2021. Συγκεκριμένες οδηγίες θα δοθούν σε εγκύκλιο, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι οποίες θα στηρίζονται στη σπειροειδή δομή του Αναλυτικού Προγράμματος, στην οργάνωσή του σε επίπεδα, και όχι ανά σχολική χρονιά, και λαμβάνουν υπόψη τα κενά μέσα από την οργάνωση των διδακτέων ολόκληρης της σχολικής χρονιάς. Σημειώνεται ότι η διδασκαλία των πιο πάνω γνωστικών αντικειμένων θα αρχίσει από την πρώτη εβδομάδα φοίτησης των μαθητών/ριών.

Γ) Στην περίπτωση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης θα επιδιωχθεί η ομαλή μετάβαση των παιδιών στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου, κατά τη νέα σχολική χρονιά. Για ενημέρωση των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν να διδάξουν στην Α' τάξη επισυνάπτεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 στο οποίο παρουσιάζονται οι τομείς ανάπτυξης της προσωπικής και κοινωνικής συνειδητοποίησης, όπου θα πρέπει να δοθεί έμφαση, κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες φοίτησης των παιδιών στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Δ) Όσον αφορά στη φετινή Στ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου, θα προωθηθούν από τη Δ.Δ.Ε. στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Δ.Μ.Γ.Ε.), ορισμένοι δείκτες επιτυχίας και επάρκειας, για τους οποίους θα ήταν χρήσιμο να γίνει ενισχυτική διδασκαλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Η Δ.Δ.Ε. θα συνεργαστεί, επίσης, με τη Δ.Μ.Γ.Ε., για την ομαλότερη δυνατή μετάβαση των παιδιών στο Γυμνάσιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

α/α
Δρ Σοφία Ιωάννου Γεωργίου
Αναπλ. Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.

: Γ.Ε.Δ.Ε.

: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας

: Ο.Ε.Δ.Ε.

: Π.Ο.Ε.Δ.

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1604