Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/ριών για τη σχολική χρονιά 2021-2022


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων και Δημόσιων Νηπιαγωγείων

Θέμα: Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/ριών για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των ταυτάριθμων εγκυκλίων, με ημερ. 26.11.2020 και 09.02.2021 (στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) παρακαλείστε όπως, αφού μελετήσετε πολύ προσεκτικά το συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εγγραφής, να εισέλθετε στον ιστότοπο https://engrafes.moec.qov.cy/manaqe, να επιλέξετε το εικονίδιο «Διαχείριση Μαθητών/ριών» και να καταχωρίσετε το προσωπικό όνομα χρήστη ([email protected]) και τον κωδικό χρήστη που χρησιμοποιείτε στο Office365 (Teams). Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός χρήστη είναι ο ίδιος με τον προσωπικό σας αριθμό πρόσβασης στο ΣΕΠ. Στη συνέχεια, να ελέγξετε τα στοιχεία όλων των μαθητών/ριών που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2021-2022 στο σχολείο σας, ώστε να είναι ορθά.

2.     Κατά τον έλεγχο/διόρθωση των στοιχείων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

α) Όλα τα στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Οδός κ.λπ.) είναι με μικρά γράμματα εκτός από το αρχικό που είναι κεφαλαίο. β) Η ημερομηνία γέννησης είναι με τη μορφή ηη/μμ/εεεε.

γ) Όλοι οι αριθμοί τηλεφώνων που έχετε καταχωρίσει είναι αριθμοί κινητών και όχι σταθερών τηλεφώνων. Επισημαίνεται ότι, μόνο ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου πρέπει να υπάρχει σε κάθε κελί. Εκεί όπου είχατε καταχωρίσει δύο αριθμούς κινητών για το ίδιο άτομο, ο δεύτερος αριθμός έχει αφαιρεθεί. δ) Όλοι οι αριθμοί (προσωπικός αριθμός εγγραφής, διαβατήριο, ARC, τηλέφωνα) είναι γραμμένοι χωρίς κενά (spaces), χωρίς παύλες, καθέτους ή τελείες και χωρίς μηδενικά στην αρχή (διαγράφουμε τα μηδενικά πριν από την παύλα και την παύλα).

ε) Στην περίπτωση που στο διαβατήριο ή στον προσωπικό αριθμό εγγραφής υπάρχει γράμμα του αλφαβήτου, αυτό πρέπει να είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι, για παράδειγμα, το Α που υπάρχει και στο ελληνικό αλφάβητο, αυτό να έχει πληκτρολογηθεί αφού μεταβείτε στην αγγλική γλώσσα στον υπολογιστή σας, διαφορετικά δεν θα μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση όταν καταχωρίσει τα απαραίτητα στοιχεία ο γονέας/κηδεμόνας.

στ) Στην περίπτωση που πρέπει να προστεθεί νέος/α μαθητής/μαθήτρια επιλέγετε, αρχικά, το κουτάκι «Δημιουργία νέου/ας μαθητή/μαθήτριας». Στη συνέχεια καταγράφετε όλα τα στοιχεία του/της συγκεκριμένου/ης μαθητή/μαθήτριας που είχατε καταχωρίσει στο ηλεκτρονικό φύλλο excel για τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/ μαθήτριες (Επίθετο και Όνομα παιδιού, Τάξη ή Ηλικιακή Ομάδα, Αρ. Ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου ή Αρ. ARC, Διεύθυνση, Επίθετο και Όνομα Πατέρα, Κινητό Τηλ. Πατέρα, Επίθετο και Όνομα Μητέρας, Κινητό Τηλ. Μητέρας). Όπου είναι υποχρεωτικό πεδίο και δεν έχετε το συγκεκριμένο δεδομένο να καταχωρίζετε μηδέν (0), για να σας επιτρέπει το Σύστημα να προχωρήσετε. Στη Διεύθυνση να καταχωρίζετε την Οδό, Αριθμό, Διαμέρισμα, Ταχυδρομικό Κώδικα, Πόλη/Χωριό.

ζ) Αν πρέπει να διαγραφεί κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια γιατί μετεγγράφηκε σε ιδιωτικό σχολείο ή έφυγε από την Κύπρο ή για άλλο λόγο, επιλέγετε το κουτάκι «Αποχώρηση μαθητή/μαθήτριας» και τον λόγο αποχώρησής του/της. Αν επιλεγεί «Άλλος λόγος» θα πρέπει να καταγράψετε περισσότερες πληροφορίες. Για όλες τις περιπτώσεις, όμως, καλείστε να καταγράφετε όσες περισσότερες πληροφορίες έχετε π.χ., Μετεγγράφηκε στο ... Ιδιωτικό Σχολείο στις ... (ημερομηνία), Μετέβηκε στην Ελλάδα στις ... (ημερομηνία) κ.λπ. Επισημαίνεται ότι η «Αποχώρηση μαθητή/μαθήτριας» αφορά στις περιπτώσεις που μαθητής/μαθήτρια αποχωρεί από τη Δημόσια Εκπαίδευση και όχι στις περιπτώσεις που μετεγγράφεται σε άλλο δημόσιο σχολείο.

η) Στις περιπτώσεις των Νηπιαγωγείων, να ελεγχθεί πολύ προσεκτικά η ηλικιακή ομάδα κάθε παιδιού, ώστε να είναι με βάση την ημερομηνία γέννησής του (1/1/2017 - 31/8/2017: 4 - 4[1]/ΐ2, 1/9/2016 - 31/12/2016: 4 8/ΐ2 - 5, 1/9/2015 - 31/8/2016: 5 - 6). Τα παιδιά με αναστολή φοίτησης εντάσσονται στην ηλικιακή ομάδα των 5-6 χρονών.

 Επισημαίνεται ότι οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που θα είναι 3-4 χρονών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 (με ημερομηνία γέννησης 1/9/2017 - 31/8/2018), δεν θα προβούν σε επιβεβαίωση εγγραφής, στο παρόν στάδιο, γι’ αυτό και τα στοιχεία των συγκεκριμένων παιδιών δεν πρέπει να καταχωριστούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

3.      Λόγω του ότι οι εγκρίσεις για αναστολή φοίτησης και για παραμονή στην ίδια τάξη δεν έχουν ακόμη δοθεί από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας σε όλα τα σχολεία, η καταχώριση από μέρους σας θα γίνει με βάση τα δεδομένα που έχετε μέχρι στιγμής. Πριν να γίνει, όμως, η επιβεβαίωση των εγγραφών από τους γονείς/κηδεμόνες, τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας θα έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο όλων των σχολείων και θα προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις. Θα μεταφέρουν, δηλαδή, τα παιδιά από την Α' τάξη στο νηπιαγωγείο που θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους, αν εγκριθεί η αναστολή, ή θα μεταφέρουν τα παιδιά π.χ. από τη Β' τάξη στην Α' τάξη αν θα παραμείνουν στάσιμα.

4.       Αφού συμπληρώσετε και ελέγξετε για την ορθότητά τους όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, παρακαλείστε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο μέχρι τις 6 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι, ενδεχόμενη λανθασμένη καταχώριση στην ημερομηνία γέννησης ενός παιδιού ή στον προσωπικό αριθμό εγγραφής ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου πατέρα/μητέρας/κηδεμόνα έστω και σε ένα ψηφίο, δεν θα επιτρέπει στον γονέα/κηδεμόνα να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι εφικτή η επιβεβαίωση της εγγραφής.

5.     Εκφράζεται η βεβαιότητα ότι όλοι/ες οι Διευθυντές/ Διευθύντριες, θα ελέγχουν τις διορθώσεις που γίνονται, ώστε όλα τα δεδομένα που καταχωρίζονται να είναι ορθά και ότι θα μεριμνήσουν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι/διορθώσεις εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν, με απώτερο στόχο την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος επιβεβαίωσης των εγγραφών.

6.     Για οποιαδήποτε υποστήριξη, σε ό,τι αφορά στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή οποιαδήποτε άλλη απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

7.     Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής από τους γονείς/κηδεμόνες θα διεξαχθεί κατά το διήμερο 8 και 9 Απριλίου 2021. Για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, θα ενημερωθείτε με νέα εγκύκλιο.|

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. : Γ.Ε.Δ.Ε.  Π.Λ.Ε. Γραφείο Δ.Δ.Ε.  Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 

Π.Ο.Ε.Δ.,[email protected] Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, [email protected]t.com.cy : Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, [email protected]

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

3271