Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης 2021-2022


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων STEM Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προγραμματίζει τη συνέχιση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος STEM σε αριθμό δημοτικών σχολείων, τη σχολική χρονιά 2021-2022. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα εννιά σχολεία, στα οποία λειτούργησε και τη σχολική χρονιά 2019-2020, τα οποία φαίνονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α. Κατά τη λειτουργία του προγράμματος θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σε όσα σχολεία λειτουργεί Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ), το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα της απογευματινής ζώνης θα ενισχυθεί με πρόγραμμα δραστηριοτήτων STEM, το οποίο θα ενταχθεί στα θέματα ενδιαφέροντος για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Στ' τάξης. Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμόζεται δύο φορές την εβδομάδα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Στ' τάξης των συγκεκριμένων σχολείων που θα επιλέξουν να παρακολουθούν το πρόγραμμα STEM:

13.05-13.45: Σίτιση

13.45-14.25: Κατ’ οίκον εργασία

14.25-15.05: Πρώτη περίοδος δραστηριοτήτων STEM

15.5- 15.20: Διάλειμμα

15.20-16.00: Δεύτερη περίοδος δραστηριοτήτων STEM

Στα συγκεκριμένα σχολεία, στο πρόγραμμα STEM μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά της Στ' τάξης είτε φοιτούν είτε δεν φοιτούν στην απογευματινή ζώνη του ΠΟΣ. Τα παιδιά που δεν θα φοιτούν στην απογευματινή ζώνη και θα επιλέξουν να παρακολουθούν το πρόγραμμα STEM, θα παραμένουν στο σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων της πρωινής ζώνης και θα ακολουθούν το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα, μόνο κατά τις δύο ημέρες της λειτουργίας του. Τα παιδιά που θα φοιτούν στην απογευματινή ζώνη του ΠΟΣ και θα επιλέξουν να παρακολουθούν το πρόγραμμα STEM, θα ακολουθούν το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τις δύο ημέρες της λειτουργίας του, ενώ κατά τις τρεις υπόλοιπες μέρες θα ακολουθούν το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΠΟΣ.

Στα σχολεία που δεν ανήκουν στον θεσμό των ΠΟΣ, το πρόγραμμα της πρωινής ζώνης θα επεκταθεί κατά τις ημέρες που θα διεξάγεται το πρόγραμμα STEM για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Στ' τάξης, για να περιλάβει μία περίοδο σίτισης και δύο συνεχόμενες περιόδους για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου προγράμματος. Στα σχολεία αυτά, την οργάνωση και τη διαχείριση της σίτισης των παιδιών θα αναλάβουν οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων. Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμόζεται δύο φορές την εβδομάδα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Στ' τάξης των σχολείων αυτών, οι οποίοι/ες θα επιλέξουν να παρακολουθούν το πρόγραμμα STEM:

13.05- 13.45: Σίτιση

13.45-14.25: Πρώτη περίοδος δραστηριοτήτων STEM

14.25- 15.05: Δεύτερη περίοδος δραστηριοτήτων STEM

Και στους δύο τύπους σχολείων, για την αποτελεσματικότερη επίβλεψη της πειραματικής, διερευνητικής και πρακτικής φύσης της εργασίας που απαιτεί η εκτέλεση των projects, θα δημιουργηθούν τμήματα που θα αριθμούν από 7 έως 13 μαθητές/μαθήτριες, σύμφωνα με την πολιτική της «εργαστηριοποίησης» που ενδείκνυται για το πρόγραμμα STEM. Σε όσα σχολεία δεν υπάρχει ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερόμενων μαθητών/ριών της Στ' τάξης για τη συγκρότηση ενός τμήματος, δεν θα λειτουργήσει το πρόγραμμα.

Για σκοπούς έγκαιρης οργάνωσης του προγράμματος, καλούνται οι Διευθύνσεις των εννέα σχολείων να αποστείλουν στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών της Στ' τάξης το Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Φοίτηση στο Πρόγραμμα STEM, για τη σχολική χρονιά 2021-2022, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β.

Το Μέρος Α' του εντύπου θα συμπληρωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών της Στ' τάξης των ΠΟΣ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγράψουν το παιδί τους στο πρόγραμμα STEM είτε θα φοιτήσει είτε δεν θα φοιτήσει στην απογευματινή ζώνη. Το Μέρος Β' θα συμπληρωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών της Στ' τάξης των σχολείων που δεν είναι ΠΟΣ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγράψουν το παιδί τους στο πρόγραμμα STEM, το οποίο θα λειτουργεί, σύμφωνα με τις διευθετήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Οι γονείς θα πρέπει να επιστρέψουν το έντυπο στο σχολείο ως τις 22 Σεπτεμβρίου 2021. Τα σχολεία, αφού συγκεντρώσουν τα έντυπα από όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/μαθήτριες, θα τα αποστείλουν στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Π.Ο.Ε.Δ.
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


635