Υποστήριξη εκπαιδευτικών Δημοτικής που διδάσκουν μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Υποστήριξη εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία μέσω επιμορφωτικών δράσεων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα από όλες τις Διευθύνσεις του ΥΠΠΑΝ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα συνεχίσει και φέτος την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΜΜΕΒ, μέσω επιμορφωτικών δράσεων.

1.         Δίκτυο εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνεχίζει τη λειτουργία Δικτύου για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στη δημοτική εκπαίδευση, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022. Το Δίκτυο θα λειτουργεί μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα παρέχει στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες σύγχρονη και ασύγχρονη επιμόρφωση και υποστήριξη. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο θα έχουν την ευκαιρία για:

  • άμεση ενημέρωση για επιμορφωτικές και άλλες δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην υποδοχή και ένταξη ΜΜΕΒ,
  • πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις που οργανώνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης,
  • αλληλεπίδραση, αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και
  • ανταλλαγή διδακτικού υλικού.

Α) Διάγνωση αναγκών εκπαιδευτικών

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/οποίες, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, έχουν αναλάβει την ενισχυτική διδασκαλία για ΜΜΕΒ, όπως συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/KfLXP6zskuzbshTJA μέχρι τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021. Στόχος είναι η διάγνωση των αναγκών για καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό της υποστήριξης που θα παρέχεται στους/στις εκπαιδευτικούς.

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα αποσταλούν στους/στις εκπαιδευτικούς πληροφορίες για εγγραφή στο Δίκτυο. Η ενημέρωση για τις επιμορφωτικές και άλλες δράσεις για ΜΜΕΒ, θα γίνεται κυρίως μέσω του Δικτύου στην πλατφόρμα Moodle.

Β) Επιμορφωτικές και ενημερωτικές δράσεις

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, στη βάση της διάγνωσης αναγκών που θα πραγματοποιηθεί, θα προγραμματιστούν διαδικτυακές ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις σε πρωινό και απογευματινό χρόνο για τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας ΜΜΕΒ στο δημοτικό σχολείο. Η πρώτη συνάντηση του Δικτύου, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, μεταξύ 10:55 και 12:15.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας ΜΜΕΒ και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Δίκτυο, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi- eggrafes.ac.cy , στην κατηγορία «Εξειδικευμένα Σεμινάρια», από την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και να ενημερώσουν σχετικά τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου τους. Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων κάθε εκπαιδευτικού. Σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην αρχική σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy, στον σύνδεσμο «Διαχείριση προφίλ».

Γ) Ασύγχρονη επικοινωνία και αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Οι εκπαιδευτικοί που μετέχουν στο Δίκτυο, έχουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση και αλληλοενημέρωση για θέματα οργάνωσης του σχολείου για την υποδοχή και ένταξη των ΜΜΕΒ, καθώς και για ανταλλαγή καλών πρακτικών και διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με τη μορφή της ασύγχρονης επικοινωνίας. Δηλαδή, ένας/μία εκπαιδευτικός που συμμετέχει στο Δίκτυο μπορεί, εάν και όποτε θέλει, να αναρτήσει μια διδακτική πρόταση, μια δραστηριότητα σε μορφή φύλλου εργασίας ή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, μια ιδέα που έχει εφαρμόσει και επιθυμεί να τη μοιραστεί κ.ο.κ. Στη συνέχεια, ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ανάρτηση, και μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα όποτε ο ίδιος/ίδια επιθυμεί, για να προσθέσει μια δική του πρόταση ή απλώς να μελετήσει ή/και να αποθηκεύσει/εκτυπώσει το υλικό.

2.     Σειρά προαιρετικών σεμιναρίων σε μη εργάσιμο χρόνο «Ελληνομάθεια και πολυγλωσσία»

Στόχος της εν λόγω σειράς προαιρετικών σεμιναρίων είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και πολυγλωσσίας, καθώς και σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Για τους σκοπούς της σειράς σεμιναρίων θα αξιοποιηθεί το επιμορφωτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (https://eleam.pi.ac.cy/moodle/course/view.php?id=26) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ενίσχυση ελληνομάθειας και πολυγλωσσίας του έργου με τίτλο «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία και συντονίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη σειρά του προαιρετικού σεμιναρίου, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cyστον σύνδεσμο «Δήλωση Παρακολούθησης» στη στήλη «Κωδικός και Τίτλος Σεμιναρίου». Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Ημερομηνία έναρξης σεμιναρίου: 8 Νοεμβρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν και μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολείων του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ έχει αναρτηθεί ξεχωριστή εγκύκλιος.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου[email protected] ή με τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρα Ευγενία Παρτασή, στο τηλέφωνο 22402328.

Παρακαλώ για ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης                                    Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης             Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1082