Εφαρμογή Προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής, τη σχολική χρονιά 2022-2023


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Εφαρμογή Προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, τη σχολική χρονιά 2022-2023

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε τα ακόλουθα:

1.   Το πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος STEM

Για τη σχολική χρονιά 2022-2023, το Πρόγραμμα STEM θα λειτουργήσει  από τις αρχές Οκτωβρίου 2022 ως το τέλος Μαΐου 2023 κατά επαρχία στα σχολεία που φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Οι δραστηριότητες του Προγράμματος STEM θα διεξάγονται σε δύο συνεχόμενες σαραντάλεπτες περιόδους (με πιθανή παρεμβολή διαλείμματος), για δύο φορές την εβδομάδα  (συνολικά     για τέσσερις περιόδους) και θα απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες της Στ’ τάξης που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν. 

Στα σχολεία που ανήκουν στον θεσμό του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (ΠΟΣ) το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα της απογευματινής ζώνης θα ενισχυθεί με μάθημα δραστηριοτήτων STEM, το οποίο θα ενταχθεί στα θέματα ενδιαφέροντος για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ τάξης. Ακολουθεί ένα ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμόζεται δύο φορές την εβδομάδα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ τάξης των ΠΟΣ, που θα παρακολουθούν το μάθημα STEM. 

13.05-13.45    Σίτιση 

13.45-14.25    Κατ’ οίκον εργασία

14.25-15.05    Πρώτη περίοδος δραστηριοτήτων STEM

15.05-15.20    Διάλειμμα

15.20-16.00    Δεύτερη περίοδος δραστηριοτήτων STEM

Στα πέντε Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία που θα εφαρμόσουν το Πρόγραμμα, οι μαθητές/μαθήτριες που θα το παρακολουθούν, είναι δυνατό να φοιτούν ή να μην φοιτούν στην απογευματινή ζώνη. Νοείται ότι τα παιδιά που δεν θα φοιτούν στην απογευματινή  ζώνη, τις υπόλοιπες μέρες θα αποχωρούν στις 13.05, ενώ τα παιδιά  που θα φοιτούν στην απογευματινή ζώνη θα συμμετέχουν κανονικά στις δραστηριότητες του ΠΟΣ.

Στα τρία σχολεία που δεν ανήκουν στον θεσμό των ΠΟΣ, κατά τις ημέρες που θα διεξάγεται το Πρόγραμμα, η πρωινή ζώνη θα επεκταθεί για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ τάξης που θα το παρακολουθούν, για να περιλάβει μια περίοδο σίτισης και δύο συνεχόμενες περιόδους δραστηριοτήτων STEM. Στα σχολεία αυτά, την οργάνωση και τη διαχείριση της σίτισης των παιδιών θα αναλάβουν οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων. Ακολουθεί ένα ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμόζεται δύο φορές την εβδομάδα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ τάξης των σχολείων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. 

13.05-13.45

Σίτιση

13.45-14.25

Πρώτη περίοδος δραστηριοτήτων STEM

14.25-15.05

Δεύτερη περίοδος δραστηριοτήτων STEM

Και στους δύο τύπους σχολείων, για την αποτελεσματικότερη επίβλεψη της πειραματικής, διερευνητικής και πρακτικής φύσης της εργασίας που απαιτεί η εκτέλεση των projects, θα δημιουργηθούν τμήματα που θα αριθμούν από 7 έως 13 μαθητές/μαθήτριες, σύμφωνα με την πολιτική της «εργαστηριοποίησης» που ακολουθείται στα γνωστικά αντικείμενα «Σχεδιασμός και Τεχνολογία-Ψηφιακές Τεχνολογίες» και «Αγωγή Υγείας-Οικιακή Οικονομία». 

2. Στελέχωση του Προγράμματος STEM

Και στους δύο τύπους σχολείων, διδακτικά καθήκοντα στο Πρόγραμμα STEM θα αναλάβουν κατά προτεραιότητα μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά προσόντα ή/και εμπειρία στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων του πεδίου STEM. Στα τρία σχολεία που δεν είναι ΠΟΣ, μόνιμοι/ες ή αδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί θα εκτελούν καθήκοντα σίτισης-επίβλεψης και ευθύνης διεύθυνσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί που θα εργαστούν στο Πρόγραμμα θα απασχοληθούν με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. Η αντιμισθία για την απασχόληση των εκπαιδευτικών θα είναι €21,96 ανά περίοδο διδασκαλίας, €19,53 ανά περίοδο σίτισης-επίβλεψης και  €4,88 ανά περίοδο ευθύνης διεύθυνσης. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν διδακτικά καθήκοντα θα εργάζονται για τέσσερις ή λιγότερες διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί που θα εκτελούν καθήκοντα σίτισης-επίβλεψης και ευθύνης διεύθυνσης θα αναλάβουν τουλάχιστον δύο  περιόδους σίτισης-επίβλεψης και τουλάχιστον τέσσερις περιόδους ευθύνης διεύθυνσης την εβδομάδα.    

H επιλογή των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν διδακτικά καθήκοντα θα γίνει με βάση τα πιο κάτω κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας: 

(α) Διευθυντής/Διευθύντρια, Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια ή Εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακά προσόντα ή επιμόρφωση στα γνωστικά αντικείμενα «Φυσικές Επιστήμες» ή/και «Σχεδιασμός και Τεχνολογία-Ψηφιακές Τεχνολογίες», ο/η οποίος/α, τη σχολική χρονιά 2022-2023 υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο (κατά σειρά θέσης), με βάση τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας.

(β) Εκπαιδευτικός που ανέλαβε διδακτικά καθήκοντα στο Πρόγραμμα τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές λειτουργίας του, με βάση τον χρόνο απασχόλησης  του/της σε αυτό και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας. 

(γ) Διευθυντής/Διευθύντρια, Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια ή Εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακά προσόντα ή επιμόρφωση στα γνωστικά αντικείμενα «Φυσικές Επιστήμες» ή/και «Σχεδιασμός και Τεχνολογία-Ψηφιακές Τεχνολογίες», ο/η οποίος/α, τη σχολική χρονιά 2022-2023 υπηρετεί σε άλλο σχολείο (κατά σειρά θέσης), με βάση τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας.

(δ)  Διευθυντής/Διευθύντρια, Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια ή Εκπαιδευτικός με εμπειρία τουλάχιστον πέντε χρόνων στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες» ή/και «Σχεδιασμός και Τεχνολογία-Ψηφιακές Τεχνολογίες», ο/η οποίος/α, τη σχολική χρονιά 2022-2023 υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο (κατά σειρά θέσης), με βάση τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας.

(ε)  Διευθυντής/Διευθύντρια, Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια ή Εκπαιδευτικός με εμπειρία τουλάχιστον πέντε χρόνων στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες» ή/και «Σχεδιασμός και Τεχνολογία», ο/η οποίος/α, τη σχολική χρονιά 2022-2023 υπηρετεί σε άλλο σχολείο (κατά σειρά θέσης), με βάση τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας.

H επιλογή των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν καθήκοντα σίτισης-επίβλεψης και ευθύνης διεύθυνσης στα τρία σχολεία που δεν είναι ΠΟΣ θα γίνει με βάση τα πιο κάτω κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας: 

(α) Διευθυντής/Διευθύντρια, ο/η οποίος/α κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο.

(β) Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια, ο/η οποίος/α, κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023  υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας στη θέση και στη συνέχεια τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας.

(γ) Εκπαιδευτικός, ο/η οποίος/α, κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διδακτικά καθήκοντα ή καθήκοντα σίτισης-επίβλεψης/ευθύνης διεύθυνσης στο Πρόγραμμα STEM καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ B και να το αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση dde-tpe@schools.ac.cy ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετοί/ές ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί για τις ανάγκες διδασκαλίας ή/και σίτισης-επίβλεψης/ευθύνης διεύθυνσης σε ένα ή περισσότερα σχολεία, η στελέχωση του Προγράμματος θα συμπληρωθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για ανάθεση υπηρεσιών με διορισμένους/ες ή αδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς.

Όπου κριθεί απαραίτητο,  εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν  για την εκτέλεση διδακτικών καθηκόντων θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο θα προσφερθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα STEM οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποτείνονται στον ΕΔΕ Δρα Μάριο Χαραλάμπους (τηλ. 22809594), στον ΕΔΕ κ. Χρίστο Παπαδόπουλο (τηλ. 25822097)  και στον λειτουργό του Γραφείου μου Γιώργο Παπαδόπουλο (τηλ.  22800876).

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


401