Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)


Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει το κοινό ότι διοργανώνει εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Γ1) το Σάββατο 7/3/2020, ως ακολούθως:

Γραπτή Εξέταση: Σκοπός της είναι η Πιστοποίηση Επάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα, προσόν το οποίο είναι δυνατό να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη Γραπτή Εξέταση τουλάχιστον 50%.

ή

Γραπτή και Προφορική Εξέταση:  Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν κατέχουν απολυτήριο Εξατάξιου Δημόσιου Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά και σε άτομα που επιθυμούν για άλλους λόγους να λάβουν μέρος και στην προφορική εξέταση. Σημειώνεται ότι επιτυχών στη συγκεκριμένη εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία 50%, τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: http://www.moec.gov.cv/vpexams

Τόσο η γραπτή εξέταση, όσο και η προφορική εξέταση θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανακοινωθούν αργότερα από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

A. Γ ραπτή Εξέταση Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020, 9:30 π.μ. - 12:00 μ.μ.

B. Προφορική Εξέταση Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9-13 Μαρτίου, 2020, αναλόγως του αριθμού υποψηφίων.

(Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης θα σταλεί έγκαιρα με προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά).

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032 Λευκωσία, από τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020, από τις 08:30 π.μ. - 15:00 μ.μ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, http://www.moec.gov.cv/vpexams/ (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα) ή από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργ ίου Παιδείας και Πολιτισμού και τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα:22582900/22582929/22582904.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter













492