Εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών


Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει το κοινό ότι οι Γραπτές Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 25/4/2020 και αναβλήθηκαν, θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020.  Λόγω της αναβολής αυτής, δίνεται η δυνατότητα σε νέους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Οι Γραπτές Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας στην Ελληνική  και Αγγλική Γλώσσα αφορούν στα πιο κάτω επίπεδα: 

  1. 1.    Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας          (Επίπεδο Γ2)
  2. 2.    Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας   (Επίπεδο Γ1)
  3. 3.    Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας             (Επίπεδο Β2)
  4. 4.    Άριστη Γνώση Ελληνικής Γλώσσας        (Επίπεδο Γ2)

Σκοπός των εξετάσεων αυτών είναι η πιστοποίηση επάρκειας στην αντίστοιχη γλώσσα και επίπεδο, προσόν το οποίο είναι δυνατόν να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Επιτυχών στις εξετάσεις αυτές θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον 50%.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανακοινωθούν μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην εξέταση θα σταλούν έγκαιρα με προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά.

Νέες αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032 Λευκωσία, από σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές σε καμιά περίπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα).

Τονίζεται ότι όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής για τις γραπτές εξετάσεις της 25ης Απριλίου 2020 ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση και θα ενημερωθούν γραπτώς για την ώρα και τον τόπο εξέτασης στις αρχές Ιουλίου 2020. Όσοι αιτητές δεν λάβουν γραπτή ενημέρωση μέχρι τις 10/7/2020, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582900, 22582904, 22582929.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


615