Παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021


Διευθυντές/τριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 
Υπεύθυνους Εξεταστικών Κέντρων

Θέμα: Παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Α. Η Ειδική Επιτροπή, που ορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας βάσει του Τροποποιητικού Νόμου Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 51(Ι) του 2007, για παραχώρηση διευκολύνσεων σε υποψηφίους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, αποφάσισε την παροχή διευκολύνσεων και προχώρησε στην ενημέρωση των εν λόγω υποψηφίων για το είδος των διευκολύνσεων που θα τους παραχωρηθούν κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021. Σημειώνεται ότι έχουν αποσταλεί στους Υπευθύνους των Εξεταστικών Κέντρων οι καταστάσεις όπου φαίνονται οι υποψήφιοι στους οποίους θα παραχωρηθούν διευκολύνσεις, καθώς και το είδος των διευκολύνσεων που θα πάρουν ανά εξεταζόμενο μάθημα. Διευκρινίζεται ότι έχουν αποσταλεί στους Υπευθύνους των Εξεταστικών Κέντρων ξεχωριστές καταστάσεις για τις διευκολύνσεις που θα παραχωρηθούν στους υποψηφίους οι οποίοι θα εξεταστούν μόνο για σκοπούς απόλυσης. Ο τρόπος παραχώρησης των διευκολύνσεων για σκοπούς απόλυσης είναι θέμα των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε συνεργασία με τις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων.

Β. Η Υπηρεσία Εξετάσεων τοποθετεί τους υποψηφίους στους οποίους έχουν παραχωρηθεί διευκολύνσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα στα παρουσιολόγια των αιθουσών που φέρουν τον αριθμό «1». Ως εκ τούτου, όλα τα Εξεταστικά Κέντρα ορίζουν αίθουσες (με αριθμό «1») στο ισόγειο του σχολείου, κοντά σε χώρο υγιεινής, αν είναι δυνατό, χωρίς να σημαίνει ότι στην αίθουσα αυτή δεν θα παρακαθίσουν για εξέταση και υποψήφιοι στους οποίους δεν έχουν παραχωρηθεί διευκολύνσεις. Θα πρέπει, επίσης, σύμφωνα με τον Περί Διεξαγωγής των Παγκυπρίων Εξετάσεων Νόμο, εκτός από τους δύο επιτηρητές που θα βρίσκονται μέσα στην αίθουσα της εξέτασης να οριστεί και ένας τουλάχιστον αναπληρωτής επιτηρητής που θα βρίσκεται συνεχώς έξω από την αίθουσα αυτή, για χειρισμό των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.

Τονίζεται ότι τα άτομα στα οποία έχουν παραχωρηθεί διευκολύνσεις που προϋποθέτουν εξέτασή τους σε διαφορετική αίθουσα, δεν θα εισέρχονται καθόλου στην αίθουσα με αριθμό «1». Θα πληροφορούνται από ένα μέλος της

Επιτροπής Εξετάσεων για την αίθουσα στην οποία θα εξεταστούν (η αίθουσα εξέτασής τους καθορίζεται προηγουμένως από το Εξεταστικό Κέντρο).

Γ. Το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ανήκει υποψήφιος ο οποίος χρησιμοποιεί τροχοκάθισμα μεριμνά ώστε να του παρασχεθούν διευκολύνσεις για τη διακίνησή του προς την αίθουσα της εξέτασης και το χώρο υγιεινής, δεδομένου, βεβαίως, ότι τις χρειάζεται.

Δ. Επεξήγηση παραχωρούμενων Διευκολύνσεων

1. Επιπρόσθετος χρόνος εξέτασης μέχρι 30 λεπτά (Κωδ. Διευκόλυνσης: 1)

Τηρείται αυστηρά ο χρόνος που έχει παραχωρηθεί από την Ειδική Επιτροπή. Όσον αφορά τις περιπτώσεις υποψηφίων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η διευκόλυνση του επιπρόσθετου χρόνου, διευκρινίζεται ότι ο επιπρόσθετος χρόνος προσφέρεται σε όλα τα θέματα της εξέτασης εκτός του θέματος που αξιολογεί την ταχύτητα.

2.     Ανάγνωση και απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης του εξεταστικού δοκιμίου (Κωδικός Διευκόλυνσης: 2)

      Οι υποψήφιοι (μέχρι 10) εισέρχονται στην αίθουσα εξέτασης που καθορίζεται από το Εξεταστικό Κέντρο. Εκεί παραλαμβάνουν το εξεταστικό δοκίμιο και το τετράδιο των απαντήσεων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021.

      Ακολούθως, ο καθηγητής της ειδικότητας σε χρόνο δεκαπέντε (15) λεπτών,

διαβάζει το εξεταστικό δοκίμιο και δίνει γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις πάνω σ’ αυτό. Οι επεξηγήσεις και οι οδηγίες δίνονται στη γλώσσα εξέτασης του κάθε μαθήματος που εξετάζεται.

      Ο καθηγητής παραμένει στην αίθουσα μαζί με τους υποψηφίους και είναι στη διάθεσή τους καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης για συμπληρωματικές επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις.

      Στην περίπτωση που επιπρόσθετα με τη διευκόλυνση της απλοποίησης

παρέχεται σε υποψήφιο και η διευκόλυνση του μεταγραφέα, ακολουθούνται οι πιο πάνω διαδικασίες, αλλά αναλαμβάνει την απλοποίηση ο μεταγραφέας.

Σημειώνεται ότι τα δεκαπέντε (15) λεπτά που δίνονται για τη διαδικασία απλοποίησης δεν υπολογίζονται στον χρόνο εξέτασης. Προστίθενται στον συνολικό χρόνο εξέτασης του μαθήματος και είναι επιπρόσθετα της παράτασης χρόνου που δίνεται στους υποψήφιους.

3.     Απαλλαγή από ορθογραφία, στίξη και γραμματική (Κωδικός Διευκόλυνσης: 3)

Τα Εξεταστικά Κέντρα δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε διευθέτηση. Η απαλλαγή παραχωρείται από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

4.     Μεταγραφέας για καταγραφή των απαντήσεων καθ' υπαγόρευση των υποψηφίων (Κωδικός Διευκόλυνσης: 4)

      Παραχωρείται ξεχωριστή αίθουσα (καθορίζεται από το Εξεταστικό Κέντρο) με δύο επιτηρητές για κάθε υποψήφιο στον οποίο έχει δοθεί η πιο πάνω διευκόλυνση σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

      Ως μεταγραφέας ορίζεται ο ένας εκ των δύο επιτηρητών, που πρέπει να είναι καθηγητής της ειδικότητας του εξεταζόμενου μαθήματος, ενώ ο άλλος καθηγητής εκτελεί καθήκοντα «επιτηρητή» για τον μεταγραφέα ώστε να γράφει πιστά τα όσα του υπαγορεύει ο υποψήφιος.

     Επισημαίνεται ότι πρέπει να αποφεύγεται ο ορισμός ως μεταγραφέα του καθηγητή που διδάσκει τον υποψήφιο κατά το τρέχον σχολικό έτος. Ο μεταγραφέας θα πρέπει, επίσης, να μην είναι συγγενής του υποψηφίου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας (μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένεια). Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι μεταγραφέας είναι καλό να είναι άτομο το οποίο ο υποψήφιος γνωρίζει. Θα πρέπει, βεβαίως, να διασφαλιστεί ότι η σχέση του υποψηφίου με τον οριζόμενο μεταγραφέα δεν παρεμποδίζει αλλά ούτε και δίνει προβάδισμα στην απόδοσή του. Το όνομα του ατόμου που θα οριστεί ως μεταγραφέας ανακοινώνεται στον υποψήφιο το πρωί λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης και όχι ενωρίτερα.

     Η διευκόλυνση του μεταγραφέα, αφορά μόνο το θεωρητικό μέρος του εξεταστικού δοκιμίου και όχι το εικαστικό/πρακτικό μέρος.

5.     Απαλλαγή από ακρόαση/κατανόηση κειμένου (Κωδικός Διευκόλυνσης: 5)

Το τετράδιο των υποψηφίων στους οποίους παραχωρείται η συγκεκριμένη απαλλαγή για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει τα ατομικά τους στοιχεία. Το τετράδιο αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στο τετράδιο απαντήσεων της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για τα πιο πάνω μαθήματα.

Σημειώνεται ότι δεν παραχωρείται παράταση χρόνου για το μέρος της εξέτασης που αφορά «ακρόαση/κατανόηση κειμένου» στις Ξένες Γλώσσες.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί η συγκεκριμένη διευκόλυνση, κατά το χρόνο της εξέτασης ακρόασης/κατανόησης κειμένου, γυρίζουν το γραπτό τους ανάποδα και παραμένουν στο χώρο εξέτασης. Τονίζεται ότι δεν δικαιούνται να εργαστούν για τη διεκπεραίωση της υπόλοιπης εξέτασης. Οι επιτηρητές οφείλουν να ελέγχουν ότι οι οδηγίες εκτελούνται πιστά.

6.  Επεξήγηση εξεταστικού δοκιμίου για υποψηφίους με απώλεια ακοής (Κωδικός Διευκόλυνσης: 6)

     Όλοι οι υποψήφιοι με απώλεια ακοής εισέρχονται στην αίθουσα εξέτασης που καθορίζεται από το Εξεταστικό Κέντρο. Εκεί παραλαμβάνουν το εξεταστικό δοκίμιο και το τετράδιο απαντήσεων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021.

     Κατά τα πρώτα 30 λεπτά της εξέτασης οι υποψήφιοι διαβάζουν τα θέματα και σημειώνουν τις άγνωστες λέξεις.

     Ακολούθως, για 15 λεπτά, ειδικός της Σχολής Κωφών, ή άλλος εξουσιοδοτημένος καθηγητής, στην παρουσία άλλου επιτηρητή, επεξηγεί λέξεις που υποδεικνύονται από τους υποψήφιους (νοουμένου ότι δεν προδιαγράφεται κατ’ ουδένα λόγο η απάντηση).

   Ο καθηγητής παραμένει στην αίθουσα μαζί με τους υποψηφίους και είναι στη διάθεσή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, για συμπληρωματικές επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις.

Τονίζεται ότι η επεξήγηση των λέξεων για το άγνωστο κείμενο του εξεταστικού δοκιμίου των Νέων Ελληνικών δεν αφορά τις λέξεις που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης στις λεξιλογικές ασκήσεις.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα 15 λεπτά που διατίθενται για τη διαδικασία απλοποίησης είναι επιπρόσθετα του χρόνου εξέτασης του μαθήματος (προστίθενται στο συνολικό χρόνο εξέτασης του μαθήματος και είναι επιπρόσθετα της παράτασης χρόνου που δίνεται στους υποψήφιους).

7. Μικρά διαλείμματα (Κωδικός Διευκόλυνσης: 7)

Η παραχώρηση της διευκόλυνσης μικρών διαλειμμάτων γίνεται με τρόπο που να μην επηρεάζεται ο συνολικός χρόνος εξέτασης του μαθήματος. Στον υποψήφιο που έχει παραχωρηθεί η διευκόλυνση μόνο των διαλειμμάτων, αυτά παραχωρούνται στο χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της εξέτασης που θα ζητηθεί από τον υποψήφιο. Ο συνολικός χρόνος των παραχωρούμενων διαλειμμάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Κατ’ επέκταση ο χρόνος εξέτασης δεν μπορεί να παραταθεί περισσότερο από 30 λεπτά. Στις περιπτώσεις υποψηφίων που εκτός των διαλειμμάτων έχει παραχωρηθεί επιπλέον και παράταση χρόνου, ο χρόνος των διαλειμμάτων δεν αφαιρείται από την παράταση χρόνου.

Τα διαλείμματα, εκτός της αίθουσας εξέτασης, γίνονται πάντα με τη συνοδεία του αναπληρωτή επιτηρητή που βρίσκεται έξω από την αίθουσα εξέτασης.

8. Γραφέας για πιστή αντιγραφή του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων στο τέλος της εξέτασης (Κωδικός Διευκόλυνσης: 8)

Το τετράδιο απαντήσεων των υποψηφίων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η συγκεκριμένη διευκόλυνση, παραδίδεται στους επιτηρητές, εκ των οποίων ο ένας θα καθαρογράψει το σύνολο των απαντήσεων σε άλλο τετράδιο των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021. Ο δεύτερος επιτηρητής θα ελέγξει ότι το περιεχόμενο του τετραδίου απαντήσεων μετά την αντιγραφή αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του αρχικού τετραδίου απαντήσεων στο οποίο έγραψαν τις απαντήσεις τους οι υποψήφιοι. Ο καθηγητής/γραφέας θα πρέπει να είναι καθηγητής της ειδικότητας του εξεταζόμενου μαθήματος. Κατά τη λήξη της διαδικασίας, οι υποψήφιοι, οι οποίοι παραμένουν στην αίθουσα εξέτασης καθ’ όλη τη διαδικασία, θα ελέγξουν το νέο τετράδιο απαντήσεων και θα το παραδώσουν για να αναμειχθεί με τα τετράδια απαντήσεων των υπόλοιπων υποψηφίων. Σημειώνεται ότι το αρχικό τετράδιο απαντήσεων των υποψηφίων, αποστέλλεται στο Συντονιστικό Βαθμολογικό Κέντρο σε ξεχωριστό φάκελο, χωρίς να καλυφθούν τα προσωπικά τους στοιχεία.

9. (Κωδικός Διευκόλυνσης που αρχίζει από 9) Οι διευκολύνσεις που θα παραχωρηθούν και θα φέρουν κωδικό που αρχίζει από "9" θα δοθούν και θα επεξηγηθούν ξεχωριστά στους Υπεύθυνους των Εξεταστικών Κέντρων.

Ε. Στα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων στους οποίους παραχωρήθηκαν διευκολύνσεις, που όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, αναμειγνύονται με τα υπόλοιπα τετράδια του Εξεταστικού Κέντρου, δεν αναγράφεται οτιδήποτε που να δηλώνει την ταυτότητα του υποψηφίου και των επιτηρητών. Επίσης, τα τετράδια δεν πρέπει να φέρουν καμία ένδειξη για το ότι ανήκουν σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ζ. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος παρουσιάσει επιστολή της αρμόδιας για παροχή διευκολύνσεων Ειδικής Επιτροπής του ΥΠΠΑΝ, αλλά το όνομά του, εκ παραδρομής, δεν βρίσκεται στον κατάλογο υποψηφίων για διευκολύνσεις, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου, ενημερώνει την Υπηρεσία Εξετάσεων, του επιτρέπει να παρακαθίσει στην εξέταση και μεριμνά ώστε να του παρασχεθούν οι διευκολύνσεις που αναγράφονται στην επιστολή.

Η. Στην περίπτωση που η εξέταση έχει αποφασιστεί από την Ειδική Επιτροπή για παροχή Διευκολύνσεων να γίνει εκτός Σχολείου/Εξεταστικού Κέντρου (π.χ. σπίτι, νοσοκομείο κλπ), οι δύο επιτηρητές, στην παρουσία του υποψηφίου, κλείνουν το τετράδιο απαντήσεων σε φάκελο ασφαλείας, το μεταφέρουν με τη δέουσα
προσοχή και το παραδίδουν στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος το αναμειγνύει με τα υπόλοιπα τετράδια του Εξεταστικού Κέντρου.

Θ. Τονίζεται ότι οι διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια των εξετάσεων:

        Παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

        Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρουν στον εξεταζόμενο οποιοδήποτε πλεονέκτημα ή προβάδισμα ή προνομιακή μεταχείριση έναντι των άλλων εξεταζόμενων υποψηφίων.

        Βασίζονται στη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου της εξέτασης.

Γ ια οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων, τηλ. 22582900

 Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


460