Εξέταση Πρακτική Δοκιμασία των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021 Οδηγίες προς υποψηφίους


Η εξέταση «Πρακτική Δοκιμασία» των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021 θα διεξαχθεί στο Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο, στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας στις 1,2,3 και 4 Ιουνίου 2021. Η ημέρα και ακριβής ώρα έναρξης της εξέτασης, για κάθε υποψήφιο/α ξεχωριστά, αναγράφονται στα παραρτήματα 1,2,3 και 4.

Υποψήφιοι/ες που έχουν επιλέξει τη δοκιμασία της Κολύμβησης

Η εξέταση της Κολύμβησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και όσοι/όσες υποψήφιοι/ες έχουν επιλέξει την Κολύμβηση για εξέταση, θα ολοκληρώσουν την Πρακτική Δοκιμασία τη συγκεκριμένη ημέρα. Η ώρα έναρξης της εξέτασης της Κολύμβησης είναι 14.30. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να βρίσκονται στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας στις 14.00, δηλαδή μισή ώρα πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης, για εξακρίβωση των στοιχείων τους, για τις σχετικές οδηγίες και για ζέσταμα. Με το τέλος της εξέτασης Κολύμβησης οι υποψήφιοι/ες θα μεταφερθούν, με φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» και στο Μακάρειο Στάδιο προκειμένου να ολοκληρώσουν την εξέταση στα υπόλοιπα αντικείμενα δηλαδή Γυμναστική, Αθλοπαιδιές, Σφαιροβολία και Άλμα εις Μήκος.

Οδηγίες προς υποψηφίους για τη Δοκιμασία της Κολύμβησης

Οι υποψήφιοι/ες που θα εξετασθούν στην Κολύμβηση και θα κάνουν χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής οφείλουν:

 1. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του προσωπικού
 2. Να ακολουθούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής που είναι αναρτημένοι στους χώρους της κολυμβητικής δεξαμενής
 3. Να λαμβάνουν υποχρεωτικά λουτρό καθαριότητας πριν από τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής.
 4. Να φέρουν υποχρεωτικά αδιάβροχο κάλυμμα κεφαλής (σκουφάκι).

Υποψήφιοι/ες που έχουν επιλέξει τη δοκιμασία του Δρόμου

Οι υποψήφιοι/ες που θα εξεταστούν στη δοκιμασία του Δρόμου θα πρέπει να παρουσιασθούν στο Μακάρειο Στάδιο (ανατολική κερκίδα, έξοδος κινδύνου 9,10,11), μια (1) ώρα πριν από την καθορισμένη - για τον καθένα ξεχωριστά - ώρα εξέτασης η οποία αναγράφεται στα Παραρτήματα που επισυνάπτονται. Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των υποψηφίων, θα δοθούν σχετικές οδηγίες και χρόνος για ζέσταμα πριν την έναρξη της εξέτασης. Λόγω των συνθηκών, η σειρά εξέτασης των επί μέρους αντικειμένων είναι η ίδια για όλους και με την πιο κάτω διαδοχικότητα: Γυμναστική, Αθλοπαιδιές, Σφαιροβολία, Άλμα εις Μήκος, Δρόμος.

Α. Οδηγίες προς όλους τους υποψηφίους για το μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας

Πιο κάτω δίνονται γενικές οδηγίες για όλους του υποψηφίους της εξέτασης «Πρακτική Δοκιμασία» και θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά.

1. Κάθε υποψήφιος κατά την προσέλευσή του στην εξέταση θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει μαζί του τα εξής: *Η βεβαίωση αυτή μπορεί να εξασφαλισθεί από ιδιώτη ή κυβερνητικό γιατρό, παθολόγο ή καρδιολόγο. Αντί της ιατρικής βεβαίωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν χρήση (εάν, βεβαίως, διαθέτουν) του Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ ή της βεβαίωσης δυνατότητας συμμετοχής σε άθλημα (σχολική αθλητική ταυτότητα).

2. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της εξέτασης μία τουλάχιστον ώρα πριν την καθορισμένη για αυτούς ώρα έναρξης της εξέτασης «Πρακτική Δοκιμασία» (όπως αναφέρεται στους πίνακες που επισυνάπτονται) για:

 • Έλεγχο και εξακρίβωση των ατομικών στοιχείων και των πιστοποιητικών τους
 • Παραλαβή αποδεικτικού έγκρισης συμμετοχής στην εξέταση
 • Οδηγίες σχετικά με την εξέταση από την Αγωνόδικο Επιτροπή
 • Ζέσταμα

(Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το αντικείμενο της Κολύμβησης θα περάσουν από τη γραμματεία της εξέτασης στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας για έλεγχο των ατομικών τους στοιχείων).

Σημειώνεται ότι δε θα επιτραπεί η συμμετοχή στην εξέταση σε κανέναν υποψήφιο, αν δεν έχει περάσει από τον έλεγχο των ατομικών του στοιχείων από τη γραμματεία της εξέτασης και δεν φέρει μαζί του, στους διάφορους σταθμούς εξέτασης, το καρτελάκι- έγκριση συμμετοχής το οποίο θα παραλάβει κατά τον έλεγχο των στοιχείων του. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης υποψηφίου, αυτός γίνεται δεκτός μόνο εάν δεν έχει αρχίσει η εξέταση της ομάδας του στο πρώτο αντικείμενο εξέτασης. Σε περίπτωση που η εξέταση έχει αρχίσει ο υποψήφιος αποκλείεται.

3 Στο ενδεχόμενο που ο υποψήφιος χρησιμοποιήσει ή αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει δόλια μέσα οποιασδήποτε μορφής ή επιδεικνύει ανυπακοή ή αταξία, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής της εξέτασης, ο Γενικός Υπεύθυνος των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε συνεννόηση με τα μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής, μπορεί να αποκλείσει την παραπέρα συμμετοχή του στην εξέταση του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Στην περίπτωση επανάληψης παραπτώματος από τον ίδιο υποψήφιο και σε άλλο αγώνισμα, ο υποψήφιος μπορεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, να αποκλείεται από τις εξετάσεις των αγωνισμάτων που δεν έχουν διεξαχθεί, μετά από αιτιολογημένη γραπτή απόφαση της Επιτροπής. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να δώσει τη δική του εκδοχή επί του θέματος μπορεί να το πράξει γραπτώς. Αν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος αντικαταστάθηκε από άλλο πρόσωπο κατά τις εξετάσεις του μαθήματος της Πρακτικής Δοκιμασίας (πλαστοπροσωπία), αφού γίνει συνεννόηση με το Γενικό Υπεύθυνο των Παγκύπριων Εξετάσεων, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής και η βαθμολογία του στα αγωνίσματα στα οποία έλαβε μέρος θεωρείται ως ουδέποτε επιτευχθείσα. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους που αποδεδειγμένα έχουν συνεργήσει στην τέλεση του παραπάνω αδικήματος.

4. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτούμενες για κάθε υποψήφιο δοκιμασίες για το μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός της καθορισμένης ημέρας εξέτασης.

5. Στην περίπτωση που υπάρχουν τραυματισμοί υποψηφίων, πριν ή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων των Αγωνισμάτων του μαθήματος της Πρακτικής Δοκιμασίας, ορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων επαναληπτική εξέταση σε εύθετο χρόνο που προηγείται της Ανακοίνωσης των αρχικών βαθμολογιών των Παγκύπριων Εξετάσεων οι οποίες αποστέλλονται στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για την έκδοση των Απολυτηρίων και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Υποψήφιος ο οποίος τραυματίσθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης και δε δύναται να ολοκληρώσει την εξέταση, παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και εξετάζεται σε όλα τα αγωνίσματα από την αρχή. Υποψήφιος ο οποίος, λόγω τραυματισμού, δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εξέταση του μαθήματος της Πρακτικής Δοκιμασίας αιτείται γραπτώς προς την Υπηρεσία Εξετάσεων τη συμμετοχή του στην επαναληπτική εξέταση, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά. Σημειώνεται, όμως, ότι υποχρεούται να παρουσιασθεί στη γραμματεία της εξέτασης την ημέρα, που σύμφωνα με το Πρόγραμμα, θα συμμετείχε στην εξέταση και να παρουσιάσει τα πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά.

6 Η είσοδος στο χώρο της εξέτασης του μαθήματος «Πρακτική Δοκιμασία» θα γίνεται μόνο από την Ανατολική      Κερκίδα του Μακαρείου Σταδίου (έξοδος κινδύνου 9, 10,11). Ο χώρος βρίσκεται ανεβαίνοντας από το Λευκόθεο προς το Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης», στα δεξιά, λίγο πριν τα γήπεδα Τοξοβολίας. Θα τηρηθεί αυστηρά το ωράριο για κάθε ομάδα με βάση τους πίνακες των Παραρτημάτων. Απαγορεύεται αυστηρώς η είσοδος στον χώρο διεξαγωγής της εξέτασης, προσώπων μη εντεταλμένων από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

7. Η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να διενεργήσει, δειγματικά, έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση (αντιντόπιγκ) με βάση τους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο υποψήφιος μηδενίζεται στο μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας και το παράπτωμα κοινοποιείται στην αντίστοιχη Ομοσπονδία.

8. Σημειώνεται ότι η εξέταση έχει διάρκεια γύρω στις τέσσερις ώρες. Ενθαρρύνονται

οι υποψήφιοι να φροντίσουν για μεταφορά νερού/ροφημάτων και τροφής από το σπίτι διότι δεν θα λειτουργεί κυλικείο στους χώρους εξέτασης.

9. Τονίζεται η ανάγκη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων χρήσης αθλητικών χώρων γι’ αυτό παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες των υπευθύνων.

B. Δοκιμασίες

Κάθε υποψήφιος του μαθήματος «Πρακτική Δοκιμασία» πρέπει να εξεταστεί στις ακόλουθες δοκιμασίες: Γυμναστική, Αθλοπαιδιές, Σφαιροβολία, Άλμα εις μήκος και Δρόμο ή Κολύμβηση. Για την ακριβή περιγραφή των δοκιμασιών, βλ. Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021 (Τόμος Β- www.moec.gov.cv/vpexams).

 1. Στα αντικείμενα εξέτασης Άλμα εις μήκος και Σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη έγκυρη προσπάθεια. Σε περίπτωση τριών άκυρων προσπαθειών ο υποψήφιος βαθμολογείται με μονάδα (1). Η μέτρηση γίνεται από δύο κριτές. Ο έφορος του αγωνίσματος αναφωνεί την ακριβή επίδοση του υποψηφίου, η οποία καταγράφεται από τη γραμματεία του αντίστοιχου αγωνίσματος. Εντεταλμένος λειτουργός της Υπηρεσίας Εξετάσεων ελέγχει κατά πόσο σημειώθηκε η ορθή επίδοση.
 2. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων, τόσο στο αντικείμενο της Γυμναστικής, όσο και στο αντικείμενο των Αθλοπαιδιών, γίνεται από δυο ανεξάρτητους βαθμολογητές. Ως τελική βαθμολογία υπολογίζεται ο μέσος όρος των δυο βαθμολογιών. Οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών είναι ανεξάρτητες και δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε συνεννόησης μεταξύ τους.
 3. Αναφορικά με το αντικείμενο εξέτασης του Δρόμου, ο εντεταλμένος έφορος των δρομικών αγωνισμάτων αναφωνεί το χρόνο που πέτυχε ο υποψήφιος, ο οποίος στη συνέχεια καταγράφεται από τη γραμματεία του αγωνίσματος. Δύο εντεταλμένοι λειτουργοί της Υπηρεσίας Εξετάσεων ελέγχουν κατά πόσον:
 • αναφωνήθηκε ο ορθός χρόνος και
 • καταγράφηκε ορθώς από τη γραμματεία.
  4. Σημειώνεται ότι όλες οι προσπάθειες των υποψηφίων σε όλες τις δοκιμασίες της εξέτασης, όπως αναφέρονται πιο πάνω, κινηματογραφούνται και φυλάσσονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

•     Δελτίο υποψηφίου

 • Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ιατρική βεβαίωση* δυνατότητας συμμετοχής ή Δελτίο Υγείας ΚΟΑ ή Σχολική Αθλητική Ταυτότητα (εάν το έχετε ήδη στείλει δεν είναι απαραίτητο να το έχετε μαζί σας)
 • Όλοι οι υποψήφιοι θα θερμομετρούνται (< 37,5 °C) και οφείλουν κατά την είσοδό τους στα εξεταστικά κέντρα να προσκομίζουν αποδεικτικό στοιχείο (safe pass). Οι υποψήφιοι μπορούν να παρουσιάζουν ένα εκ των πιο κάτω αποδεικτικών:

*    Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων. Οι υποψήφιοι μπορούν να παρουσιάζουν την Κάρτα Εμβολιασμού που δίνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα.

*     Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες. Οι υποψήφιοι μπορούν να παρουσιάζουν το γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης ή το γραπτό μήνυμα ανάρρωσης που τους αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο κινητό τους τηλέφωνο.

*     Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών.

Ο έλεγχος των πιο πάνω δικαιολογητικών θα διενεργείται κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο εξέτασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


823